bosanma davasi dilekcesi ornegi

Boşanma Davası Dilekçesi Örneği *2023 Güncel

Boşanma Davası Dilekçesi Örneği *2023 Güncel

Boşanma davası dilekçesi örneği ve diğer boşanma türlerine ilişkin örnek metinlerimizi sizler için paylaşıyoruz.

 

Dava Dilekçesi

(Tarih)

…. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI               : (Boşanma davası açan davacı bilgileri) (TCKN: …)

(Adres)

VEKİLİ                   : Av. ADEM ÇEÇEN & Av. GALİP ÖZDEMİR

(Adres)

DAVALI                                : (Davalı bilgilieri) (TCKN: …)

(Adresi) (Adres bilinmiyor ve TC numarası varsa mernis adresi kullanılabilecektir.)

KONU                   : Evlilik birliğinin temelinden sarsılması (genel boşanma sebebi TMK m. 166/1) gerekçesiyle tarafların boşanmasına karar verilmesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR  :

Müvekkil ile davalı (Davalı Bilgisi)  21/08/2013 tarihinde evlenmişlerdir. Tarafların müşterek çocukları bulunmamaktadır. Müvekkil evlendikleri günden itibaren evlilik birliği içerisinde üzerine düşen sorumlulukları eksiksiz olarak yerine getirmiş; aile bağlarının kuvvetlenmesi, evliliğin devam etmesi için elinden gelen çabayı fazlasıyla göstermiştir. Ancak aynı çaba davalı tarafça gösterilmemiş; evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olacak davranışlar sergilenmiştir. Şöyle ki;

(Bu kısımda her somut olaya göre farklılık arz edecek boşanma nedenleri, yaşanan olaylar açık ve sade bir dille açıklanmalıdır.)

Yukarıda anlatmış olduğumuz olayları TMK m. 166/1 (evlilik birliğinin temelinden sarsılması) çerçevesinde değerlendirmek gerekirse; “Evlilik birliğinin sarsılması” başlıklı TMK m. 166/1 “Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir...” hükmü amirdir. Anılan hüküm çerçevesinde boşanma davası açılabilmesi için evlilik birliği temelinden sarsılmış olmalı ve bu durum eşlerden birinin müşterek hayatı sürdürmesinin beklenemeyeceği düzeyde olmalıdır. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması her evlilik için ayrı ayrı değerlendirilecektir. Müvekkil ile davalı arasında yaşananlara bakıldığında;

(Bu kısımda yukarıda anlatılan somut olaylar bu dilekçemiz için TMK m. 166 ışığında hukuki değerlendirmesi yapılarak, kanun maddesinde sayılan şartların nasıl ve ne şekilde meydana geldiği açıklanmalıdır.)

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ 2016/21389 E.  2018/9106 K.:

“…Fili ayrılık kanıtlanıyorsa boşanmaya karar verilmelidir. Bu arada, TMK’nun 166/son maddesinde belirlenen üç yıllık fili ayrılık süre şartı da göz ardı edilmeyerek, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığının kabulü için, en az üç yıl ve daha uzun süreli ayrılıkları, “çok uzun süreli fili ayrılık” olarak kabul etmek gerekir. Eldeki davada yapılan yargılama ve toplanan delillere göre; davacı kadının evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle (TMK m.166/1) boşanma davası açtığı, davalının cevap dilekçesi sunmadığı, duruşmalara katılmadığı,  mahkemece, fili ayrılığın tek başına boşanma sebebi olamayacağı gerekçesiyle, davanın reddine karar verildiği anlaşılmaktadır. Ancak, toplanan delilere göre tarafların altı yıldır filen ayrı yaşadıkları, davacı kadının ortak çocuklarla birlikte babasının evinde kaldığı, tartışmasızdır.

Ortalama insan ömrü için altı yıl çok uzun süredir. Taraflar, Türk Medeni Kanunu’nda emredici olarak düzenlenen, eşler birlikte yaşamak zorundadırlar (TMK m.185/3) şeklindeki yaşam biçimine, altı yıl gibi çok uzun süre aykırı şekilde yaşamışlar ve halen bu aykırılık devam etmektedir. Bu sebeple davanın reddi doğru olmamıştır….”  (Somut olaylar ve boşanma nedeni olan ilgili kanun maddesi doğrultusunda konunuza uyan bir yüksek mahkeme kararını örnek göstermeniz, dilekçenizi daha da sağlamlaştıracaktır.)

Yukarıda açıklanan sebepler, kanun hükümleri ve yerleşik yargıtay içtihatları doğrultusunda; tarafların ortak hayatı sürdürmelerinin kendilerinden beklenememesi, çok uzun süreli fiili ayrılığın yanında verilen sözlerin tutulmamış olması nedeniyle güven bağlarının kopmuş olması, aslında fikren ve bedenen bitmiş bir evliliğin bulunması nedenleriyle; evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması üzerine mahkemenizde işbu davayı açma zorunluluğumuz hâsıl olmuştur. (Son paragrafımızda anlatılan somut olaylar kısaca özetlenerek hangi boşanma nedenini nasıl sağladığına ilişkin kısa bir açıklama ve dayanaklar belirtilerek sonuca bağlanmalıdır.)

HUKUKİ NEDENLER        : 4721 Sayılı TMK m.166, 6100 Sayılı HMK ve İlgili Mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER            :  Tanık, Yemin, Bilirkişi, Keşif ve ilgili sair deliller.

SONUÇ ve İSTEM            : Yukarıda açıklanan ve mahkemece resen gözetilecek hususlar birlikte değerlendirilerek;

-Tarafların -evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle- BOŞANMALARINA,

-Yargılama gideri ve vekâlet ücretinin davalı taraf üzerine BIRAKILMASINA, karar verilmesini talep ederiz. 03/01/2022

Av. ADEM ÇEÇEN & Av. GALİP ÖZDEMİR

Davacı (…) Vekili

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

……Nöbetçi  Aile Mahkemesine

TARAF-1                     : (Eşlerden birisinin bilgileri)  (TCKN : …)

TARAF-2                     : (Eşlerden birisinin bilgileri)  (TCKN : …)

KONU                          : Taraflar olarak aşağıda yer alan konularda anlaştığımıza dair boşanma protokolünün Sayın Mahkeme’ye sunulması ve bu yönde karar verilmesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR    :

Taraflar, (Tarih) tarihinden beridir evli olup, işbu evlilikten ……… adında müşterek çocukları bulunmaktadır. Taraflar, mahkeme huzuruna sunulan işbu protokolle evlilik birliğinin boşanma yoluyla  sona ermesini kabul ederler. Boşanma ile birlikte aşağıda yer alan hususların da üzerinde anlaşma sağlanmıştır. Bu konular şöyledir;

Velayet Ve Çocukla Kurulacak Şahsi Münasebet

Tarafların evliliğinden olma müşterek çocukları ………..’nin velayetini anne (Annenin bilgileri) alacaktır.

(Velayeti verilmeyen tarafa ilişkin, şahsi münasebetin ne şekilde ve hangi sıklıkla kurulması isteniyorsa bu kısma yazılmalıdır. Hakim çocuğun üstün yararını gözeterek bu kısımda yer alan anlaşmanın aksi yönünde veya daha farklı bir karar verebilecektir.)

Nafaka ve Tazminat

A-) İştirak Nafakası

Baba (…)çocuğun gelişimi için velayeti bulunan anneye her ay …….. TL (bu miktar daha sonra şartların değişmesi ile artırılabilir veya azaltılabilir.) olmak üzere iştirak nafakası ödeyecektir.

Yoksulluk Nafakası

Taraflar aralarında kurulu bulunan evlilik birlikteliğinin sona ermesi ile birlikte, taraf (…) yoksulluğa düşmüş olduğundan, yoksulluğa düşmüş taraf lehine aylık ….. TL Yoksulluk nafakası ödenecektir.

Tazminat

(Anlaşmalı boşanmalarda taraflardan birisi genelde bariz kusurlu değilse tazminat talebi olmadan anlaşmaya varılacaktır, tazminat talebi olmadığı bu kısma yazılabileceği gibi bu husus hiç düzenlenmeyebilir.)

Taraf ….. evlilik birliğinde kendisinden kaynaklı yaşanan olaylar nedeniyle taraf  ……’e ………. -TL maddi

tazminat, …………… TL  manevi tazminat ödeyecektir.

Mal Paylaşımı

Evlilik birliği içerisinde elde edilmiş …. İli, …. İlçesi, ….. Mevkii, … Ada, … Parsel numaralı taşınmaz kadın …… adına tapuda tescil edilecektir. Tarafların müşterek konutunda bulunan tüm ev eşyaları ….. tarafından alınacaktır.

….. Marka ….. Model araç erkek …. adına tescili yapılacaktır.

(Var olan mallar konusunda varılan anlaşmalar teker teker ve açık bir şekilde bu kısma yazılmalıdır.)

Yargılama Gideri ve Vekalet Ücreti

Tarafların birbirlerinden yargılama gideri ve vekalet ücreti yönünden herhangi bir talepleri bulunmamaktadır. (Eğer ki kendisini avukatla temsil ettiren bir taraf var ise ve mahkeme tarafından vekalet ücretine hükmedilmesi isteniyorsa ona ilişkin bilgiler de bu kısma yazılmalıdır.)

Netice ve Talep 

Taraflar, serbest iradeleriyle yukarıda belirtilen konularda anlaşma sağlamış olup, anılan koşullarda

boşanmayı kabul etmektedirler. Açıklanan nedenlerle, Sayın Mahkemece anlaşmalı boşanma

protokolünün kabulü ile bu doğrultuda boşanmaya karar verilmesi, arz ve talep ederiz.

TARAF-1  (İmza)                                                                                                                          TARAF-2 (İmza)

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Anlaşmalı boşanmanın hukuki dayanağı; Evlilik birliğinin temelden sarsılması başlıklı Türk Medeni Kanunu Madde 166/3’tür. Kısaca kanun maddesine göz atmak gerekirse; “…Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz…” şeklinde düzenlenmiştir.

Yukarıda yer alan kanun maddesinde de görüleceği üzere anlaşmalı boşanma, eşlerin birlikte bir protokol hazırlayarak mahkemeye başvurması veya taraflardan birinin açtığı davayı diğerinin kabul etmesi vasıtasıyla olabilecektir.

Çekişmeli Boşanma Davası Dilekçesi Örneği

…. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI               : (Boşanma davasını açan davacı bilgileri)  (TCKN: …)

(Adres)

VEKİLİ                   : Av. Adem ÇEÇEN & Av. Galip ÖZDEMİR

(Adres)

DAVALI                                : (davalı eş bilgileri) (TCKN: …..)

(Adres)

KONU                   : (Çekişmeli boşanma davasına konu olan boşanma nedeni) gerekçesiyle tarafların boşanmalarına karar verilmesine ilişkin talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR  :

Müvekkil ile davalı (…) (tarih)  tarihinde evlenmişlerdir. Tarafların müşterek çocukları bulunmamaktadır. Müvekkil evlendikleri günden itibaren evlilik birliği içerisinde üzerine düşen sorumlulukları eksiksiz olarak yerine getirmiş; aile bağlarının kuvvetlenmesi, evliliğin devam etmesi için elinden gelen çabayı fazlasıyla göstermiştir. Ancak aynı çaba davalı tarafça gösterilmemiş; evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olacak davranışlar sergilenmiştir.

(Bu kısımda ayrıntılı şekilde öncelikle yaşanan olaylar anlatılmalıdır. Olayların anlatımından sonra ilgili kanun maddesi ile ilişkilendirerek çekişmeli boşanma nedeni ve kanunda sayılan şartların sağlandığı belirtilmelidir. Ayrıca varsa konuya ilişkin bir Yargıtay kararı eklenmesi dilekçenizi kuvvetlendirecektir.)

Yukarıda açıklanan sebeplerle; tarafların ortak hayatı sürdürmelerinin kendilerinden beklenememesi, (çekişmeli boşanma nedeni) üzerine mahkemenizde işbu davayı açma gereği hâsıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER        :  4721 Sayılı Kanun, 6100 Sayılı Kanun ve İlgili Mevzuat Hükümleri

DELİLLER                             : Karşı tarafın cevap dilekçesinde sunacağı delillere karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla;, tanık, yemin, bilirkişi, keşif ve sair deliller

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, fazlaya ilişkin dava ve talep hakkımız saklı kalmak kaydıyla;

Taraflar arasındaki evlilik birliğinin (….) şartlarını sağlıyor olması sebebiyle tarafların BOŞANMALARINA,

Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa YÜKLETİLMESİNİ vekaleten arz ve talep ederiz.

 

DAVACI VEKİLİ

Av. Adem ÇEÇEN & Av. Galip ÖZDEMİR

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

Boşanma davası sadece eşlerin açabileceği ve hakim kararı ile evliliği sonlandıran durumlardan biridir. Medeni Kanunumuzda öngörülmüş bazı boşanma çeşitleri düzenlenmiştir. Tarafların boşanma konusu ve boşanmaya bağlı konularda herhangi bir anlaşmaya varamamaları veya sulh olmamaları durumunda kanunda sayılan çekişmeli boşanma nedenlerinden birisinin var olup olmadığı üzerinde Aile mahkemesi veya aile mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemesinde görülen boşanma davalarına çekişmeli boşanma davası denmektedir.

Zina Nedeniyle Boşanma, Suç İşleme Ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma, Terk Nedeniyle Boşanma, Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma, Evlilik Birliğinin Sarsılması Nedeniyle Boşanma olmak üzere farklı çekişmeli boşanma türleri bulunmaktadır.

Kocaeli’de Boşanma Süreci

Kocaeli ilinde bulunan avukatlık ofisimize gelerek KOCAELİ’de boşanma davası dilekçesi örneği ve dava süreciyle ilgili bilgi alabilirsiniz. Aile hukuku alanında uzman Kocaeli Boşanma avukatı mıza danışabilirsiniz. Kocaeli/İzmit bölgesinde değilseniz, iletişim kısmında yer alan mail adresimiz ve telefon numaramız ile avukatlarımızla irtibata geçebilirsiniz.

Not: Sıkça okunan Nafaka Davası Ve Boşanma Davasında Nafaka ve Boşanma Davasında Çocuğun Velayeti başlıklı yazılarımızı inceleyebilirsiniz.

Hakkında AGHukuk

2 thoughts on “Boşanma Davası Dilekçesi Örneği *2023 Güncel”

    1. Merhabalar Yağmur hanım, size boşanma sürecinizde yardımcı olabiliriz. Lütfen iletişim kısmında yer alan numaradan ofisimizle iletişime geçiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir