veraset ve intikal vergisi nedir

Veraset ve İntikal Vergisi Nedir?

Veraset ve İntikal Vergisi Nedir?

Veraset ve intikal vergisi kanunu ile düzenlenen bu vergi: miras vasiyet ve miras mukavelesi gibi ölüme bağlı tasarruflar ya da bağış veya her hangi bir tarzda olan karşılıksız kazandırmalar sonucunda ödenmesi gereken bir vergidir.

Kanunda kullanılan tabirler:
Madde 2 – Bu kanunda kullanılan tabirlerin delalet ettiği manalar aşağıda gösterilmiştir:
a) “Şahıs” tabiri; hilafına sarahat olmadıkça hakiki ve hükmi şahısları;
b) “Mal” tabiri; mülkiyete mevzu olabilen menkul ve gayrimenkul şeylerle mameleke girebilen sair bütün hakları ve alacakları;
c) “Veraset” tabiri; miras vasiyet ve miras mukavelesi gibi ölüme bağlı tasarrufları;
d) “İvazsız intikal” tabiri; hibe yoliyle veya her hangi bir tarzda olan ivazsız iktisapları; (Maddi ve manevi bir zarar mukabili verilen tazminatlar ivazsız sayılmaz.)

Veraset ve İntikal Vergisi Nedir?

Veraset ve intikal vergisi veraset yani miras yoluyla ya da başkaca karşılıksız bir yolla mal iktisap eden kişilerin mükellefi olduğu bir vergidir.

Madde 5 – Veraset ve İntikal Vergisinin mükellefi, veraset tarikiyle veya ivazsız bir tarzda mal iktisabeden şahıstır.

Madde 6 – Veraset ve İntikal Vergisi:
a) Veraset tarikiyle vakı intikallerde ölen kimsenin, diğer suretle vukua gelen intikallerde tasarrufu yapan şahsın ikametgahının, hükmi şahıslarda ve diğer teşekküllerde merkezlerinin bulunduğu;
b) Muris veya tasarrufu yapan şahsın bu ikametgahı yabancı bir memlekette ise Türkiye’deki son ikametgahının bulunduğu;
c) Muris veya tasarrufu yapan şahıs Türkiye’de hiç ikamet etmemiş veya son ikametgahı tesbit olunamamış ise Maliye Vekaletinin tayin edeceği;
Yer vergi dairesi tarafından tarholunur.

Veraset ve İntikal Vergisi Hesaplama

Veraset ve intikal vergisi hesabında vergiye konu malların değerinin belirlenmesinde mirasın açıldığı tarih veya malların hukuken kazanıldığı tarih esas alınır. Kazanım miktarı her yıl yayınlanan istisna sınırları içindeyse vergi ödenmesi gerekmez.

Değerleme günü:
Madde 11 – Bu vergiye mevzu olacak malların değerleme günü miras yoliyle vukubulan intikallerde mirasın açıldığı, diğer suretle vaki intikallerde malların hukukan iktisabedildiği, gündür.

2021 yılı için istisna tutarları ve tarife 29.12.2020 tarihli 31349 (Mükerrer) sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. Buraya tıklayarak VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ’ni inceleyebilirsiniz.

Matrah Verginin Oranı (%)
Veraset Yoluyla İntikallerde İvazsız İntikallerde
İlk                           380.000 TL için 1 10
Sonra gelen             900.000 TL için 3 15
Sonra gelen          1.900.000 TL için 5 20
Sonra gelen          3.600.000 TL için 7 25
Matrahın              6.780.000 TL’yi aşan bölümü için 10 30
Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  ADLİ SİCİL ve ARŞİV KAYDI NEDİR?

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu

7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu bu vergiye ilişkin bütün unsurların detaylı bir şekilde düzenlendiği kanundur. Buraya tıklayarak kanunun tamamını inceleyebilirsiniz. Kanunda kimlerin mükellef olduğu, mükellefiyetin başlangıç tarihi, verginin tarhının nasıl yapılacağı, tahakkuk, verginin tahsili gibi konularda ayrıntılı düzenlemeler mevcuttur.

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi Örneği

Beyanname örneğini buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi Nasıl Doldurulur?

Beyanname bizzat vergi dairesine gidilerek verilebileceği gibi Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden online olarak da verilebilir. Beyanname verilmeden önce duruma göre aşağıdaki belgelerin toplanması gerekmektedir. Ayrıca yine internet vergi dairesi üzerinden beyanname sonucu tahakkuk ettirilen verginin ödenmesi mümkündür.

 • Veraset İlamı
 • Emlak vergi değerini gösterir belediye veya ilgililerden alınacak belge
 • Tapu belgesi
 •  Bankadaki paralar için ölüm tarihindeki faizli bakiyeyi gösterir bankadan alınacak belge
 •  Silah ve başka malların ruhsatı
 •  Hisse senetlerine ait belge
 •  İndirilmesi talep edilen borç ve masraflara ait belgeler
 •  Şehitlik durumu varsa “Şehadet Belgesi”
 •  Şirket veya ortaklık varsa :
  a. Ölüm günü itibariyle çıkarılan bilançonun kullanılmak istenmesi durumunda bilanço
  b. Gelir Tablosu
  c. Kooperatif üyeliği bulunuyorsa buna ilişkin yazı
  d. Şirket varsa, ticaret sicil gazetesi
  e. Ortaklık varsa ortaklıkla ilgili belge

Beyanname:
Madde 7 – (Değişik birinci fıkra: 22/7/1998 – 4369/71 md.) Veraset tarikiyle veya sair suretiyle ivazsız bir tarzda mal iktisap edenler, iktisap ettikleri malları, 5602 sayılı Kanun kapsamında şans oyunları düzenleyen ilgili kurum ve kuruluşlar ile yarışma ve çekilişi düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler ikramiye kazananların ikramiyelerinden kesilen vergileri,
bir beyanname ile bildirmeye mecburdurlar.

(Değişik: 22/7/1998 – 4369/71md.) Şu kadar ki, bu Kanunun 3 üncü maddesinde yazılı şahıslar ile 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) bendinde yazılı şahıslar, bu bentte yazılı iktisapları, 16 ncı maddesinin son fıkrasına göre kazandıkları ikramiyeler üzerinden vergi tevkifatı yapılanlar ise bu ikramiyeleri için beyanname vermezler.

Verilecek beyannamenin ihtiva edeceği malümatı ve şeklini ve bu beyannameye eklenecek evrak ve vesikaların nevi ve mahiyetlerini tayine Maliye Vekili selahiyetlidir.

Beyannamenin verileceği yer:
Madde 8 – Beyannameler,6 ncı maddenin (a) ve (b) fıkralarına giren hallerde vergi dairelerine, (c) fıkrasına giren hallerde Maliye Vekaletine verilir.

Yabancı memleketlerde bulunan mükellefler beyannamelerini Türkiye konsolosluklarına verirler.

Beyannamenin her mükellef için ayrı ayrı veya müştereken verilmesi caizdir.

Vergi Hukuku Kocaeli

Konuya ilişkin detaylı bilgi almak için İzmit’te bulunan hukuk büromuza başvurabilirsiniz. Ayrıca Mirasın Reddi (Reddi Miras) adlı yazımızı buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Hakkında AGHukuk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir