tevsii tahkikat nedir dilekce ornegi

Tevsii Tahkikat Nedir? Dilekçe Örneği

Tevsii Tahkikat Nedir? Dilekçe Örneği

Tevsii tahkikat ifadesi ceza yargılamasında dosyaya ilişkin yeni delillerin araştırılarak dosyaya dahil edilmesini ifade eder. Bilindiği üzere bir suç işlenmesi üzerine başlayan adli süreç “soruşturma” ve “kovuşturma” olmak üzere iki aşamadan oluşur. Tevsii tahkikat ifadesi esasında “kovuşturmanın genişletilmesi” manasına gelmektedir. Yargılamada kovuşturmanın genişletilmesini talep eden taraf, dosyaya yeni delillerin dahil edilmesini, olaya ilişkin gerekli inceleme ve araştırmanın yapılmasını talep etmektedir. Bu yazımızda tevsii tahkikat talebine ilişkin açıklamalarla birlikte dilekçe örneğine yer vereceğiz.

Tevsii Tahkikat Hangi Mahkemede Olur?

Hukuk mahkemelerinde yapılan yargılamalarda, istisnalar dışında, taraflarca getirilme ilkesi geçerlidir. Yani davaya ilişkin deliller bizzat davanın tarafları tarafından dosyaya dahil edilir, hukuk mahkemesi hakiminin özel hukuka ilişkin bir davada davacı ya da davalı taraf lehine delil araştırması yapması mümkün değildir. Bu sebeplerle “kovuşturmanın genişletilmesi” talebi yalnızca ceza mahkemelerinde söz konusu olabilir.

Tevsii Tahkikat Hangi Aşamada Talep Edilebilir?

Kovuşturmanın genişletilmesi talebi doğrudan maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına yönelik olduğu için ve ceza yargılaması da aynı amaca hizmet ettiği için dosya hakkında karar verilmeden önce duruşma aşamasında kovuşturmanın genişletilmesi talep edilmesi mümkündür. Mahkeme kovuşturmanın genişletilmesi talebinde belirtilen vakıaların ve işaret edilen muhtemel delillerin yargılama konusu olaya ilişkin maddi gerçeğe ulaşılmasına fayda sağlayacağına kanaat getirirse kovuşturmanın genişletilmesine ve belirtilen delillerin toplanmasına karar verecektir.

Tevsii Tahkikat Talebi Dilekçe Örneği

KOCAELİ … AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

SANIK              : ……………… ……………….

MÜDAFİİ        : Av.Galip ÖZDEMİR &  Av.Adem ÇEÇEN

KONU               : Dava konusu olaya ilişkin aşağıda belirttiğimiz delillerin dosyaya dahil edilmesine ve kovuşturmanın genişletilmesine(tevsii tahkikat) karar verilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR:

“Bu kısımda dava konusu olayın özelliğine göre maddi vakıalara ve bu maddi vakıaları ispatlayacak delillere ilişkin açıklamalar yapılır, muhtemel delillerin nereden, ne şekilde temin edileceği belirtilir, belirtilen delillerin dosyaya dahil edilmesi durumunda bu delillerin dosya konusu olayda sanığın eylemlerinin belirlenmesine etkileri hakkında açıklama yapılır ve sonuç olarak kovuşturmanın genişletilmesine karar verilmesi talep edilir.”

 

Av.Galip ÖZDEMİR &  Av.Adem ÇEÇEN

Sanık Müdafii

Tevsii Tahkikat – Örnek Yargı Kararları

YARGITAY 7. CEZA DAİRESİ E: 2014/27644 K: 2016/7524 T: 12.05.2016

“Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;

1-Sanık … müdafiinin 12/02/2013 tarihli celsede esas hakkında mütalaa okunduktan sonra mütalaaya karşı beyanlarını ve tevsii tahkikat taleplerini yazılı bildirmek için süre aldığı, celse arasında tevsii tahkikat taleplerini dilekçe ile bildirip bu taleplerinin kabul edilmemesi halinde son duruşmaya eklediği duruşma zabıtlarını göstererek katılamayacağını bildirip mazeretinin kabul edilip esas hakkındaki savunma için mehil talebinde bulunmasına rağmen 02/04/2013 tarihli celsede meşru ve geçerli mazeret karşısında mazeretin reddine karar verilip anılan sanık müdafiinin esas hakkındaki savunması tespit edilmeden savunma hakkı kısıtlanarak hüküm tesisi,

2-Olay ve dosya kapsamı ile sanıkların savunmaları gözetildiğinde; maddi gerçeğin ve sanıkların olaydaki fonksiyonları ile sorumluluklarının belirlenmesi açısından, dava konusu malları ihraç eden yurtdışı firma yetkilileri ile nakliye işini yapan firma yetkilileri veya ilgili şahısların olayla ilgili bilgi ve görgülerinin sorularak tespit edilmesi, … Gümrük Müdürlüğü ve … Gümrük Müdürlüğünden dava konusu eşyaya dair verilen özet beyana ilişkin tır karnesi ve ekleri özellikle bu aşamada ibraz edilen faturanın asıllarının getirtilmesi ve sanıklar hakkında aynı olayla ilgili düzenlenen kabahat dosyalarının celpedilerek incelenmesi sonucunda gerekli görülmesi halinde de yurtdışı firmasının defterlerinde inceleme yaptırılması sağlandıktan sonra sanıkların hukuki durumlarının buna göre takdir ve tayini gerekirken eksik inceleme ve araştırma sonucu yazılı şekilde hüküm tesisi,

Yasaya aykırı, sanık … müdafii ve katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükümlerin 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 12/05/2016 günü oybirliğiyle karar verildi.”

YARGITAY 21. CEZA DAİRESİ E: 2015/5739 K: 2016/1481 T: 18.02.2016

“…Sanık ………….’un, suça konu çekin, kendisinden mal satın alan bir müşteri tarafından kendisine verildiğini savunması, tanık olarak beyanına başvurulan keşideci. ……………..’in, suça konu çekin, Ziraat Bankası …………Şubesi faaliyette iken aldığı çeklerden olduğunu, bu çekleri 2001 yılından beri kullanmadığını, bu çekin elinden nasıl çıktığını ve sanıkların eline nasıl geçtiğini bilmediğini, suça konu çek üzerindeki imzanın kendisine ait olmadığını beyan etmesi, Ziraat Bankası ………… Şubesi’nin 05.04.2005 tarihli yazısında, …………… Şubesinin, 08.03.2002 tarihi itibariyle kapatılarak şubelerine devredildiğinin belirtilmesi, suça konu çekin bankaya ibrazında karşılığının bulunmadığının tespit edilmiş olması, dosya kapsamında suça konu çekin hırsızlanıp hırsızlanmadığına ya da suça konu çek üzerindeki keşideci imzasının çek hesabı sahibi …………..’e ait olup olmadığına yönelik bir incelemenin bulunmaması karşısında; gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek biçimde belirlenebilmesi bakımından, suça konu çekte keşideci olarak görünen .. …….. ile sanıkların imza ve yazı örnekleri temin edilerek çekin ön yüzünde bulanan keşideci imzası ve yazıların ………….’e ve sanıklara ait olup olmadığının tespit edilmesinden sonra, sonucuna göre hukuki durumlarının takdir ve tayini gerekirken, suça konu çekin sahte olarak düzenlenip düzenlenmediği tespit edilmeden, suça konu çekin çalıntı ve sahte olduğuna dayanılarak eksik inceleme ve araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

Yasaya aykırı, sanıklar müdafıinin ve Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükümlerin bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 18.02.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.”

Tarafı olduğunuz bir ceza dosyasına ilişkin hukuki yardım almak için Kocaeli İzmit’te bulunan hukuk büromuzla iletişime geçebilir ayrıca benzer konuda “Ceza Yargılamasında Soruşturma Evresi” adlı yazımızı da buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  Adli Kontrol Tedbiri

Hakkında AGHukuk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir