Takipsizlik Kararina Itiraz KYOK Itiraz Dilekcesi Ornegi

‌Takipsizlik Kararına İtiraz (KYOK) Dilekçesi *2023 Güncel

‌Takipsizlik Kararına İtiraz (KYOK) Dilekçesi *2023 Güncel

Takipsizlik kararına itiraz işlemi, Cumhuriyet Savcılıkları tarafından verilen “Takipsizlik” yani “Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar”ın kaldırılması için yetkili Sulh Ceza Hakimliğine yapılan başvurudur. Takipsizlik kararına ve takipsizlik kararına itiraza ilişkin temel düzenlemeler Ceza Muhakemesi Kanunu‘nun 172 ve 173. maddelerinde düzenlenmiştir.

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar

Madde 172 – (1) Cumhuriyet savcısı, soruşturma evresi sonunda, kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuşturma olanağının bulunmaması hâllerinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verir. Bu karar, suçtan zarar gören ile önceden ifadesi alınmış veya sorguya çekilmiş şüpheliye bildirilir. Kararda itiraz hakkı, süresi ve mercii gösterilir.

(2) Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildikten sonra kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak yeni delil elde edilmedikçe ve bu hususta sulh ceza hâkimliğince bir karar verilmedikçe, aynı fiilden dolayı kamu davası açılamaz.

(3) Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın etkin soruşturma yapılmadan verildiğinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit  edilmesi veya bu karar aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvuru hakkında dostane çözüm ya da tek taraflı deklarasyon sonucunda düşme kararı verilmesi üzerine, kararın kesinleşmesinden itibaren üç ay içinde talep edilmesi hâlinde yeniden soruşturma açılır.

Cumhuriyet savcısının kararına itiraz 

Madde 173 – (1) Suçtan zarar gören, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde, bu kararı veren Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine itiraz edebilir.

(2) İtiraz dilekçesinde, kamu davasının açılmasını gerektirebilecek olaylar ve deliller belirtilir.

(3) Sulh ceza hâkimliği, kararını vermek için soruşturmanın genişletilmesine gerek görür ise bu hususu açıkça belirtmek suretiyle, o yer Cumhuriyet başsavcılığından talepte bulunabilir; kamu davasının açılması için yeterli nedenler bulunmazsa, istemi gerekçeli olarak reddeder; itiraz edeni giderlere mahkûm eder ve dosyayı Cumhuriyet savcısına gönderir. Cumhuriyet savcısı, kararı itiraz edene ve şüpheliye bildirir.

(4) Sulh ceza hâkimliği istemi yerinde bulursa, Cumhuriyet savcısı iddianame düzenleyerek mahkemeye verir.

(5) Cumhuriyet savcısının kamu davasının açılmaması hususunda takdir yetkisini kullandığı hâllerde bu madde hükmü uygulanmaz.

(6) İtirazın reddedilmesi halinde aynı fiilden dolayı kamu davası açılabilmesi için 172 nci maddenin ikinci fıkrası uygulanır.

Takipsizlik Nedir? Dosyanın Takipsiz Kalması Ne Demek?

Takipsizlik kararı soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından “kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuşturma olanağının bulunmaması hâllerinde” verilen bir karardır. Takipsizlik kararı verilmesi genel olarak dosyaya konu eylem sebebiyle kamu davası açılmayacağı ve herhangi bir ceza verilmeyeceği anlamına gelmektedir.

Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Nedir?

“Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar”, takipsizlik kararı ile aynı manayı ifade etmektedir. “KYOK” kanunda yer alan ifadesiyle “kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuşturma olanağının bulunmaması hâllerinde” verilen karardır.

Takipsizlik kararını kim verir? (Takipsizlik Kararına İtiraz)

Takipsizlik kararı soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından verilir. Verilen karar suçtan zarar gören ile önceden ifadesi alınmış veya sorguya çekilmiş şüpheliye tebliğ edilir. İtiraz mercii ve itiraz süresi takipsizlik kararı ile bildirilir.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  Tevsii Tahkikat Nedir? Dilekçe Örneği

Takipsizlik Kararına İtiraz Nereye Yapılır?

Takipsizlik kararına itiraz, takipsizlik kararını veren Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine yapılır. Örneğin Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülen bir soruşturma dosyasında verilen takipsizlik (KYOK) kararına itiraz Kocaeli Sulh Ceza Hakimliğine yapılacaktır. Buna ek olarak takipsizlik kararına itiraz dilekçesi soruşturmayı yürüten savcılık aracılığıyla da işleme konulabilir.

Takipsizlik Kararına İtirazda Görevli Mahkeme

Takipsizlik kararına itiraz başvurularını incelemekle görevli mahkeme sulh ceza mahkemesidir. İtiraz süresi kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Takipsizlik Kararına İtiraz Dilekçe Örneği

 

KOCAELİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE
Gönderilmek Üzere
KOCAELİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Soruşturma No      : 2022/…..

Müşteki                     : ……….. ……..….. (TCKN: ………..)

Şüpheli                      : ……….. ……..….. (TCKN: ………..)

Konu                           : Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın …/…/2022 tarihli, 2022/….. Soruşturma ve 2022/….. Karar sayılı Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararına itirazlarımdır.

Suç                               : Hırsızlık

Açıklamalar              :

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunmuş olduğum …/…/2022 tarihli şikayet dilekçem üzerine şüpheli hakkında başlatılan 2022/….. Soruşturma numaralı dosyasında …/…/2022 tarihinde 2022/……. sayılı Karar ile Kovuşturmaya Yer Olmadığına dair karar verilmiştir. Bu karar usul ve yasaya aykırı olup bu hususta itiraz etmek gerekmiştir.

Şüpheli, mülkiyeti bana ait olan konuta girmiş;  cep telefonu, bilgisayar ve bir miktar değerli takıyı rızam dışında alarak hırsızlık suçunu işlemiştir. Bu hususta konutumdan alınan parmak izi örnekleri ile şüphelinin parmak izi örneklerinin örtüştüğü soruşturma dosyasında mevcut olan raporla tespit edilmiştir.

Bu rapora rağmen Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma sonucunda şüphelinin üzerine atılı hırsızlık suçunu işlediğini gösterir somut delillerin bulunmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. Verilen bu kararın kabul edilmesi mümkün değildir. Şüphelinin bana ait konuta girdiğine dair kamera görüntüleri de iddialarımın doğruluğunu ispatlamaktadır.

Yukarıda anlatılan hususlara binaen dosyaya konu olay hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verilmiş olması usule ve yasaya aykırıdır. Şüpheli hakkında iddianame düzenlenerek kamu davası açılması gerekirken, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi yerinde olmamıştır.

Arz ve izah ettiğim sebeplere binaen itirazımın kabulü ile Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın …/…/2022 tarihli 2022/….. Soruşturma, 2022/…… Karar sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair kararının kaldırılmasına karar verilmesini saygılarımla talep ederim.

Netice ve Talep      : Yukarıda açıklanan nedenler ve resen gözetilecek hususlara binaen;

  • İtirazımın kabulüne,
  • Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın …/…/2022 tarihli, 2022/….. Soruşturma ve 2022/….. Karar sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair kararının kaldırılmasına ve ilgili dosyada iddianame düzenlenerek KAMU DAVASI AÇILMASINA KARAR VERİLMESİNİ saygılarımla arz ve talep ederim…./…./2022

Suçtan Zarar Gören

……….. ……..…..

 

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi almak için İzmit’te bulunan avukatlık büromuza başvurabilir, ayrıca Basit Yargılama Usulü (Cmk M.251) adlı yazımızı buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Hakkında AGHukuk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir