sinir disi deport kararina itiraz dilekce ornegi

Sınır Dışı (Deport) Kararına İtiraz Dilekçe Örneği *2024 Güncel

YouTube video

Sınır Dışı (Deport) Nedir?

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 54. madde doğrultusunda, yabancı vatandaşın ülkemizin sınırları dışına çıkarılmasını ön gören bir karardır. Bu karara itiraz edilmediği zaman kısa sürede kesinleşecek ve ülke yazışmalarının sonlanması sonrası karar uygulanacaktır. Ancak aşağıda size sunacağımız Sınır Dışı (Deport) Kararına İtiraz Dilekçe Örneği ile sınır dışı kararına karşı itiraz edebilir ve kararın uygulanmasını engelleyebilirsiniz. 6458 sayılı yasanın 54. maddesinde sınır dışı kararının hangi durumlarda verileceği sınırlı sayıda sayılmıştır. Kararı uygulayacak makam Göç İdaresi genel Müdürlüğü veya onun yetkilendirdiği Valiliklerdir.

Sınır Dışı (Deport) Kararına İtiraz Edilmez İse Ne Olur?

Valilik veya Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen karara itiraz edilmemesi durumunda karar kesinleşecektir. Kararın kesinleşmesi ile birlikte geri gönderme işlemlerine başlanacak ve ilgili ülke ile yapılacak yazışmalardan sonra yabancı sınır dışı edilecektir. Ancak uygulamada en ufak bir uyuşmazlıkta dahi valiliklerin hemen sınır dışı kararı alıyor oldukları göründüğü için kararların çoğunda eksiklik ve hatalar bulunmaktadır. Bu nedenle alanında uzman avukatlar aracılığı ile sınır dışı kararına itiraz edilmesi gerekmektedir. Siz okuyucularımıza bu süreçte yardımcı olacak Sınır Dışı (Deport) Kararına İtiraz Dilekçe Örneği metnimizi sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

Sınır Dışı (Deport) Kararının İptali Davasında Görevli Ve Yetkili Mahkeme

Uygulamada sınır dışı kararlarını genellikle valiliklerin tanzim ettiğini görmekteyiz. Yetkili mahkemelerimiz, kararı veren yer valiliğinin bağlı bulunduğu idare mahkemesidir. Sınır dışı kararının iptali davalarında görevli mahkeme İdare Mahkemeleridir.

Sınır Dışı (Deport) Kararına İtiraz Süresi

İlgili valilik veya Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından tanzim edilen sınır dışı kararının yabancıya, yasal temsilciye veya avukatına tebliğ edilmesinden sonra idare mahkemesine sınır dışı (deport) kararına itiraz için 7 günlük süre öngörülmüştür. Sınır dışı kararına ilişkin kararda itirazın hangi sürelerle, hangi usule göre yapılacağı açık bir şekilde yazmak zorundadır. Yabancıya yapılan tebligatlarda, sürenin başlaması için kararın ve sonuçlarının kendisine, kendi dilinde açıklanarak yasal hakları hatırlatılmalıdır. Aksi takdirde usule uygun olmayan tebligat nedeniyle 7 günlük itiraz süresi başlamayacaktır. Son olarak 6458 Sayılı kanunda öngörülen Uluslararası Koruma Değerlendirme Komisyonuna itiraz yolu ise sınır dışı kararı için kapalıdır.

 

Sınır Dışı (Deport) Kararına İtiraz Dilekçe Örneği *2024 Güncel

-Yürütmenin Durdurulması Taleplidir-
-Adli Yardım Taleplidir-
-Duruşma Taleplidir-

KOCAELİ NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ’NE

DAVACI : ……… (……. Vatandaşı)
(Pasaport No: …….) (Yabancı Kimlik No: …..)

VEKİLİ : Av. ADEM ÇEÇEN & Av. GALİP ÖZDEMİR
-Adres Antettedir.-

DAVALI : KOCAELİ VALİLİĞİ (İl Göç İdaresi Müdürlüğü)
Körfez Mh. Ankara Karayolu Caddesi No: 129 İzmit/Kocaeli

KONU : Valilikçe tanzim edilen 01/01/2022 tarihli ………. sayılı sınır dışı etme kararının öncelikle yürütmesinin durdurulması, akabinde iptali isteminden ibarettir.

DAVA KONUSU İŞLEMİN
TEBLİĞ TARİHİ : 01/01/2022

AÇIKLAMALAR :

1-Müvekkilimiz Türkiye’ye yasal bir şekilde, kendine ait pasaportu ile giriş yapmıştır. Türkiye’de serbest meslek ile uğraşarak ailesinin ve kendisinin geçimini sağlamaktadır. 3 yıldır Türkiye’de bulunmakta olan müvekkilin sicili temiz ve herhangi bir olaya karışmamıştır. Ailesi ve çocukları ile düzenli bir hayat kurmuş …………… İzmit/Kocaeli Adresinde ikamet etmektedir. Ancak oturma süresi iznini uzatmak için Kocaeli Valiliği’ne bağlı İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne 01/01/2022 günü yapmış olduğu başvuru esnasında, daha önce kendisine verilen oturma izninde yer alan barkot numarası sisteme girildiğinde, ibraz ettiği bilgiler ile uyuşmadığı için hakkında Resmi Belgede Sahtecilik suçlaması ile işlem başlatılmıştır. Polis eşliğinde alınan ifadesi sonrası Kocaeli Valiliği’nn 01/01/2022 Tarih ve ………… Numaralı kararı ile müvekkil hakkında 6458 Sayılı Yasanın 54/1-c maddesi doğrultusunda sınır dışı kararı verilmiştir. Ancak verilen karar hukuki mesnetten yoksun ve hatalıdır. Şöyle ki;

2-Müvekkile, ibraz etmiş olduğu bilgi ve belgeler ile daha önce sisteme kaydedilen İsim, Soy İsim, Baba Adı ve Doğum Tarihi bilgilerinin uyuşmadığı belirtilerek işlemlere başlanmıştır. Müvekkilin tüm belgeleri usule uygun ve hatasızdır. İbraz edilen ilgili belge ve bilgiler ile daha önce sisteme tanımlanan bilgi ve belgelerin hatalı olması müvekkilin belgede sahtecilik yaptığı anlamına gelmemektedir. Zira tarafımızca dosya incelendiğinde hangi bilgi ve belgelerde sahtecilik yapıldığı net bir şekilde belirtilmemiş kısaca bilgilerin uyuşmadığından genel ifadeler ile bahsedilmiştir. Müvekkilin daha önce sunmuş olduğu evraklar ile yeni sunmuş olduğu evraklar arasında bir fark bulunmamaktadır. Ancak sınır dışı etme gibi önemli bir karar verilmeden önce bu hususların dikkatlice incelenmemesi hatalı olmuştur.

3-Yüzlerce ……..vatandaşının arasında kalan müvekkilin kayıtları ilgili memurlar tarafından sisteme yanlış işlenmiştir. Müvekkil 6458 Sayılı yasanın 55/ç maddesi doğrultusunda tanımı yapılan insan ticaretine maruz kalan mağdur durumundadır. Dolayısıyla …….. ilinde yapılan işlemlerde yetkililere herhangi bir evrak ibraz etmemiş, konuşmasına dahi izin verilmeden ilgili memurlar kayıtları oluşturmuşlardır. İlgili memurun yapılan işlemlerde sisteme bilgileri yanlış işlemiş olması veya sistemden kaynaklı bir hatanın cezasının müvekkile yükletilmesi büyük bir mağduriyete yol açmaktadır. Ayrıca belirtmek isteriz ki müvekkilin böyle bir suçu işlemeye ihtiyacı bulunmamaktadır. Zira pasaportuyla birlikte yasal yollar ile Türkiye’ye gelmiş ve yıllardır yasal kayıtlar ile hayatını devam ettiren, ailesi ile mutlu bir şekilde yaşayan müvekkilin belgelerde değişiklik yaparak kendisine yarar sağlamaya çalışması hayatın olağan akışına aykırıdır.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  Oturma İzni Nasıl Alınır?

4-Müvekkil 1 gün göz altında kalmış, kolluk kuvvetlerince ifadesi alınmış ve Kocaeli Geri Gönderme Merkezine götürülerek idari gözetim altına alınmış, hakkında sınır dışı kararı tesis edilmiştir. Ceza soruşturmasının ve yargılamasının sonucu beklenmeksizin, müvekkilimizin işlemediği bir suçtan dolayı hakkında sınır dışı kararı verilmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde ihlal oluşturduğuna dair bir çok Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı mevcuttur. Zira müvekkilimizin kendisini savunma hakkı elinden alınmış, lehine delil sunma, müdafi yardımından yararlanma haklarını kullanabilmesi mümkün kılınmamıştır. Bu şekilde tabiri caizse yargısız infaz yapılarak müvekkilimiz hakkında idari gözetim tedbiri uygulanarak sınır dışı edilmiştir. Bu husus AİHS madde 6/3 gereğince adil yargılanma hakkının ve Masumiyet Karinesinin ihlalini oluşturmaktadır.

5-Ayrıca belirtmek isteriz ki ……. Polis Merkezi Amirliğinde müvekkilin alınan ifadesi müdafi huzurunda alınmadığı için CMK, TCK, 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde usule uygun bir işlem değildir. Müvekkilin müdafisi olmadan usule aykırı olan ifadesinde, müvekkilin söylememiş olduğu cümleler yer almaktadır. Müvekkil ile Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü – Geri Gönderme Merkezinde 05/01/2022 tarihli yeminli tercüman ile birlikte yapmış olduğumuz görüşmede, anılan ifadeyi kendisine ilettiğimizde, içinde yer alan bir çok cümlenin kendisine ait olmadığını belirtmiştir. Son olarak da Türkçe okuma – yazma bilmediğini belirtmiş olmasına rağmen Türkçe metnin yer aldığı ifade tutanağının altına, çevirisinin yapılıp yapılmadığı belirtilmeden imza attırılmıştır. Dolayısıyla kanun hükümlerine aykırı usulsüz şekilde alınan ifadenin hiçbir geçerliliğinin olmayacağının da altını çizmek isteriz.

6-Müvekkilin Türkiye’de bakmakla yükümlü olduğu ailesi mevcuttur. Hanımı ve çocukları kendisinin yokluğunda harap olmuşlar, bu soğuk kış günlerinde ısınmak için dahi parayı zor bulur hale gelmişlerdir. Müvekkilin Türkiye’de kazanç elde ederek yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekmektedir. Bu sebeple bütün bu hususlar da göz önüne alınarak müvekkil hakkında sınır dışı edilmesi yönünde verilen kararın İPTALİNİ talep ederiz.

7-İnsan haklarına saygılı devletler, temel bireysel hak ve özgürlükleri derinden etkileyen sınır dışı etme kararlarını alırken ve bunları uygularken uluslararası hukuka ve uluslararası hukukun dayanağı olan evrensel standartlara uygun hareket ederler. Bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90/V. maddesine 2004 yılında eklenen hükmü dikkate aldığımızda, Türkiye’de sınır dışı etme kararı uygulanırken sınır dışı etmeye ilişkin temel iç hukuk düzenlemelerinin yanı sıra başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini Ek Protokolleri ve bunların uygulayıcısı olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarını da göz önünde bulundurmak gerekmektedir.

8-Tüm dosya kapsamından görüleceği üzere müvekkilin hiçbir ilgi ve alakası yokken sistemdeki bilgilerin uyuşmaması, ilgili memurun olay tarihindeki yoğun iş temposu nedeniyle verileri sisteme yanlış işlemiş olması nedeniyle Resmi Belgede Sahtecilik ile suçlanmış, bu hususta kendisine savunma hakkı verilmemiş, lehine olan delilleri sunma, müdafi yardımından yararlanma hakkı elinden alınmıştır. Henüz suçlu çıkacağı kesin olmayan bir dosyada masumiyet karinesi göz ardı edilerek kendisini savunmadan hakkında sınır dışı kararı tesis edilmiştir. Tüm bu sebeple Valilikçe tanzim edilen 01/01/2022 tarihli ……….. sayılı sınır dışı etme kararının iptali amacıyla sayın mahkemenize başvurma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

9-Ayrıca müvekkil serbest meslek mensubu ve sabit net bir geliri bulunmamaktadır. Kendi üzerine kayıtlı veya kayıtsız herhangi bir mal varlığı da bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle adli yardımdan faydalanması gerektiğinden talebimizin kabul edilmesini talep ederiz.

10-Sayın mahkemenizde görülecek davada, dilekçemizde anlattığımız hususları huzurda dile getirerek dikkat çekmek istediğimiz hususları dile getirmek isteriz. Zira dikkat edilmemesi halinde memurun veya sistemin hatasından kaynaklı müvekkilin ve ailesinin hayatı telafisi mümkün olmayan zararlar görecektir. Açıklanan nedenlerle duruşma talebimizin de kabulünü talep ederiz.

DELİLLER : Müvekkile ait Kocaeli Geri Gönderme Merkezi Dosyası, Müvekkilin kollukta verdiği ifadesi, İlgili Soruşturma Dosyası ve ilgili her türlü yasal delil.

HUKUKİ NEDENLER : İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Anayasa, 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, İdari Yargılama Usulü Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda arz ile izah edilen ve sayın mahkemenizce nazara alınacak sair nedenlerle;

-Adli Yardım talebimizin kabulüne,

-Müvekkil hakkında hukuka aykırı bir şekilde Kocaeli Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından tesis edilen 01/01/2022 tarihli ……….. sayılı sınır dışı kararının hakkında; 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 27. Maddesi uyarınca dava konusu işlemin uygulanması durumunda telafisi güç ve imkansız zararlar doğacağından YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA,

-İlgili kararın İPTALİNE,

-Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı idareden tahsiline karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz. 10/01/2022

 

Av. ADEM ÇEÇEN & Av. GALİP ÖZDEMİR
Davacı Vekili

 

Not: İşbu dilekçe metni örnek olarak olarak hazırlanmış olup her somut olaya düzenlenmesi gerekmekte ve süreç çok dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerekmektedir. Alanında uzman avukatlarımız ile İletişim kısmından bağlantı kurabilirsiniz. Ayrıca konu hakkında daha ayrıntılı bilgi için Yabancılar Hukuku sayfamızı ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.

Hakkında AGHukuk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir