reddi miras dilekce ornegi 2

Reddi Miras Dilekçe Örneği *2023 Güncel

Reddi Miras Dilekçe Örneği *2022 Güncel

Kişisel nedenlerle ya da murisin terekesindeki pasiflerin aktiflerden fazla olması sebebiyle sıkça ihtiyaç duyulan  reddi miras dilekçe örneği metnimizi sizler için hazırladık.

…. NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI               : (reddi miras talep eden bilgileri)

MURİS                 : (miras bırakan bilgileri)

KONU                   : Mirasın reddi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

Muris  ……….. ………….. …/…/…… tarihinde vefat etmiş olup (EK-1: Ölüm Belgesi) (EK-2: Mirasçılık Belgesi), muristen şahsıma kalan mirası kayıtsız ve şartsız reddettiğimi Türk Medeni Kanunu’nun 606. maddesinde öngörülen yasal sürede sayın mahkemenin bilgilerine sunarım.

Mirasın kayıtsız, şartsız reddedildiğinin tespit ve tesciline karar verilmesini saygıyla talep ederim.

HUKUKİ NEDENLER                        : TMK m.605 vd.

HUKUKİ DELİLLER                           :

  • Ölüm Belgesi (EK-1)
  • Mirasçılık Belgesi (EK-2)
  • Nüfus kayıt örneği (EK-3)
  • Nüfus kayıtları (celbi talep olunur)
  • Tanık, Bilirkişi incelemesi ve diğer deliller.

 

NETİCE VE TALEP                             : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplere binaen; ……………. T.C. Kimlik numaralı Muris ………….. ………………..’nın mirasını kayıtsız ve şartsız  reddettiğimin tespit ve tesciline karar verilmesini sayın mahkemenizden saygıyla arz ve talep ederim…./…/2022

 

İmza

İsim soyisim

Reddi Miras Nedir?

Bir kişi öldüğünde aktifleri ve pasifleri ile tüm malvarlığını geride bırakır. Yasal mirasçılar da pasiflerin yani borçların, gayrimenkul değerlerinden veya nakit paradan fazla olması durumunda mirasın kendilerine kalmasını istememektedirler. İşte bu durumda yasal süresi içerisinde yasal mirasçı, mirası reddettiğini ilgili makamlara iletmelidir. Yukarıda yer alan dilekçemiz sayesinde artık tarafınıza ait olmayan borçları ödemek zorunda kalmayacaksınız.

Reddi Miras Dilekçesi Nereye Verilir?

Yukarıda yer alan dilekçe metnimizde de görüldüğü üzere reddi miras dilekçesinin yetkili Sulh Hukuk mahkemesine verilmesi gerekmektedir. Reddi miras taleplerini incelemekle yetkili mahkeme miras bırakanın son yerleşim yeri mahkemesidir. Dilekçe metni usule uygun şekilde hazırlandıktan sonra ilgili adliyenin hukuk mahkemeleri ön bürosuna imzalanarak verilmesi gerekmektedir. Dilekçe ile birlikte kimlik fotokopisi ve dilekçe ekinde belirtilen Ölüm Belgesi, Mirasçılık Belgesi ve Nüfus Kayıt Örneği belgelerinin de hazır edilmesi işlemlerinizin daha hızlı olmasını sağlayacaktır.

Reddi Miras Dilekçesi Nasıl Doldurulur?

Örnek dilekçe metninde yer alan davacı, muris, ölüm tarihi ve dilekçe tarihi gibi kısımlar başvuruyu yapan kişi bilgileri ile murisin bilgileri doğrultusunda doldurulması gerekmektedir. Reddi Miras Dilekçesi Örneği metnimizde yer alan diğer hususların değiştirilmesine gerek yoktur. Boşluklar doldurulup tarih ve imza atıldıktan sonra dilekçeniz mahkemeye sunmaya hazırdır.

Reddi Miras Dilekçesi Konusunda Bazı Önemli Kanun Maddeleri

Türk Medeni Kanun / Madde 606- Miras, üç ay içinde reddolunabilir.
Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe mirasbırakanın ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için mirasbırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten işlemeye başlar.

Türk Medeni Kanun / Madde 609- Mirasın reddi, mirasçılar tarafından sulh mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılır.
Reddin kayıtsız ve şartsız olması gerekir.
Sulh hâkimi, sözlü veya yazılı ret beyanını bir tutanakla tespit eder.
Süresi içinde yapılmış olan ret beyanı, mirasın açıldığı yerin sulh mahkemesince özel kütüğüne yazılır ve reddeden mirasçı isterse kendisine reddi gösteren bir belge verilir.
Tutanağın ve kütüğün nasıl tutulacağı Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. (1)

Türk Medeni Kanun / Madde 610- Yasal süre içinde mirası reddetmeyen mirasçı, mirası kayıtsız şartsız kazanmış olur.

Ret süresi sona ermeden mirasçı olarak tereke işlemlerine karışan, terekenin olağan yönetimi niteliğinde olmayan veya mirasbırakanın işlerinin yürütülmesi için gerekli olanın dışında işler yapan ya da tereke mallarını gizleyen veya kendisine maleden mirasçı, mirası reddedemez.
Zamanaşımı veya hak düşümü sürelerinin dolmasına engel olmak için dava açılması ve cebrî icra takibi yapılması, ret hakkını ortadan kaldırmaz.

Türk Medeni Kanun / Madde 615- Önemli sebeplerin varlığı hâlinde sulh hâkimi, yasal ve atanmış mirasçılara tanınmış olan ret süresini uzatabilir veya yeni bir süre tanıyabilir

 

Konuya ilişkin sorularınız için sitemizin iletişim kısmından bize ulaşabilir; ayrıca Miras Avukatı konu başlığı altındaki Veraset İlamı Dilekçesi Örneği ve Mirasın Reddi (Reddi Miras) adlı yazılarımızı inceleyebilirsiniz.

Hakkında AGHukuk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir