kiymet takdiri

Kıymet Takdiri Nedir? İtiraz Dilekçe Örneği

Kıymet Takdiri Nedir? Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçe Örneği *2023

Kıymet takdiri; bir icra takibinde borçlunun üzerine haciz konulmuş taşınır/taşınmaz mallarının değerinin belirlenmesi işlemidir. Kıymet takdiri hacizli malın niteliğine göre icra memuru tarafından yapılabileceği gibi bilirkişiler tarafından ya da kanunda öngörülen kurum/kuruluşlar tarafından yapılır.

Bu yazımızda kıymet takdirine itiraz davasına ilişkin bilgilere ayrıca kıymet takdirine itiraz davasına ilişkin dilekçe örneğine yer vereceğiz.

Kıymet Takdiri İçin İtiraz Nereye Yapılır?

Kıymet takdirine itiraz, raporu düzenleten icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra hukuk mahkemesine yapılır.

Kıymet Takdirine İtiraz Süresi Nedir?

Kıymet takdirine itiraz “şikayet” usulüne tabi olup, raporun tebliğinden itibaren yedi gün için icra mahkemesine yapılmalıdır. Ayrıca şikayet tarihinden itibaren yedi gün içinde gerekli masraf ve ücretin mahkeme veznesine yatırılması gerekmektedir.

İcra İflas Kanunu:
Kıymet takdirine ilişkin şikâyet:
Madde 128/a – (Ek : 17/7/2003-4949/34 md.)
Kıymet takdirinin tebliğ edildiği ilgililer, raporun tebliğinden itibaren yedi gün içinde raporu düzenleten icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesinde şikâyette bulunabilirler. Şikâyet tarihinden itibaren yedi gün içinde gerekli masraf ve ücretin mahkeme veznesine yatırılması hâlinde yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılabilir; aksi hâlde başka bir işleme gerek olmaksızın şikâyet kesin olarak reddedilir.
(Değişik birinci cümle: 12/2/2004-5092/2 md.) Kesinleşen kıymet takdirinin yapıldığı tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemez. Ancak, doğal afetler ve imar durumundaki çok önemli değişiklikler meydana getiren benzer hallerde yeniden kıymet takdiri istenebilir

Kıymet Takdiri İtiraz Davasında Vekalet Ücreti ve Masraflar

Kıymet takdirine itiraz davalarında taraflara yüklenebilecek bir kusur bulunmaması sebebiyle vekalet ücreti ve yargılama giderine hükmedilmemektedir. Kıymet takdirine itiraz eden taraf yargılama giderlerine katlanmaktadır. Ancak konu hakkında açık bir kanuni düzenleme bulunmaması sebebiyle istisnai olarak kazanan taraf lehine vekalet ücreti ve yargılama giderine hükmedilen mahkeme kararları da mevcuttur.

Kıymet Takdirine İtiraz Davasında Bilirkişi Raporuna İtiraz

Kıymet takdirine itiraz davasında mahkemece yeniden bilirkişi raporu alınarak mahcuz malın değeri tespit edilir. Mahkemece aldırılan bu bilirkişi raporuna da yargılama süreci içinde itiraz etmek ve yeniden rapor aldırılmasını sağlamak mümkündür.

Kıymet Takdiri İtiraz Dilekçe Örneği *2022

KOCAELİ NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİNE

İlgili İcra Dosyası              : Kocaeli İcra Müdürlüğünün 2022/………….. E. sayılı dosyası

DAVACI(BORÇLU)           : 

VEKİLİ                                  : Av.Galip ÖZDEMİR & Av.Adem ÇEÇEN

                                                      Cedit  Mah. Bostanlar Sk. No:21/1 İzmit / KOCAELİ

DAVALI (ALACAKLI)      :

TEBLİĞ TARİHİ                 : 06.05.2022

KONU                                    : Kıymet takdirine itiraz dilekçemizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                :

Kocaeli İcra Müdürlüğü 2022/…… E. Sayılı takip dosyası kapsamında haczedilen taşınmaz için 01.05.2022 tarihli kıymet takdiri raporu alınmıştır.  Ancak tanzim edilen kıymet takdiri raporunda taşınmazın değeri hatalı tespit edildiği için itiraz etmek gerekmiştir.

(Bu kısımda taşınmazın kıymet takdirinin neden hatalı olduğuna ilişkin somut açıklamalar yapılacaktır.)

Yukarıda açıklanan nedenlere binaen icra dosyasında yapılan kıymet takdirine itiraz ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER    : İİK ve diğer mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER      : İcra takip dosyası, tapu kayıtları, satış ilanları, keşif, bilirkişi incelemesi ve diğer deliller.

 SONUÇ VE İSTEM         : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplere binaen;

  • 01.05.2022 tarihli kıymet takdiri raporuna itirazlarımızın kabulüne,
  • Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini sayın mahkemeden saygıyla talep ederiz.06.05.2022
Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  Ortaklığın Giderilmesi Dilekçe Örneği *2023 Güncel

 

Av. Galip ÖZDEMİR

DAVACI(BORÇLU) VEKİLİ

Konuya İlişkin Yargı Kararları

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi E. 2016/15928 K. 2016/19500 T. 22.09.2016

“Somut olayda, ihalesi yapılan taşınmazlardan, tapunun ….Mevkii, 488 Ada, 9 Parsel’inde kayıtlı 36 bağımsız bölüm numaralı taşınmaza icra müdürlüğünce 106.000,00 TL değer tespit edildiği, borçlunun kıymet takdirine itirazı üzerine … .İcra Hukuk Mahkemesi’nin 10.09.2015 tarihli, 2015/271-635 E.-K. sayılı kararıyla, keşif sırasında daire kapalı olduğu için girilemediği, dairenin borçlu adına kayıtlı olduğu, borçlunun keşif günü daireyi tespit yapmaya elverişli şekilde bulundurma yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesi ile kıymet takdirine itirazın bu taşınmaz yönünden reddine karar verildiği, taşınmazın icra müdürlüğünce belirlenen 106.000,00 TL muhammen bedel üzerinden satışa çıkarıldığı ve 72.500,00 TL bedelle alacağa mahsuben alacaklıya ihale edildiği görülmektedir.

İİK’nun 128/a-1. maddesi ilk cümlesine göre, kıymet takdirinin tebliğ edildiği ilgililer, raporun tebliğinden itibaren yedi gün içinde raporu düzenleten icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesinde şikayette bulunabilirler. Kıymet takdirine itiraz üzerine mahkemece verilecek kararlar kesin olmakla beraber süresinde şikayet hakkının kullanıldığı hallerde icra mahkemesi kararının, ihalenin feshinin istenmesi sırasında incelenmesi mümkündür. (HGK’nun 17.03.1999 tarih – 1999/12-161 E.- 148 K. sayılı kararı). Ancak, kıymet takdirine süresinde itiraz etmeyerek yasanın öngördüğü bu olanağı kullanmayanlar, kıymet takdirine ilişkin hususları ihalenin feshi sebebi olarak ileri süremezler.

O halde mahkemece, borçlunun kıymet takdirine itirazının süresinde olup olmadığı araştırılarak yasal yedi günlük sürede kıymet takdirine itiraz edilmiş olduğunun tespiti halinde; borçlunun taşınmazını kıymetinin belirlenmesi için açık bulundurma yükümlülüğü olmayıp, kıymet takdirine itiraza ilişkin şikayetlerde, borçluya yüklenecek tek yükümlülük gerekli gider avansını yatırmaktır.

Buna göre taşınmazın gerekirse çilingir vasıtasıyla açılarak mahkemece kıymetinin belirlenmesi zorunluluğu karşısında, icra mahkemesinin kıymet takdirine itiraza ilişkin şikayetin reddi gerekçesi yerinde olmadığından, 488 Ada, 9 Parsel’de kayıtlı 36 bağımsız bölüm numaralı taşınmaz yönünden fesih nedeni olarak ileri sürülen kıymet takdirine ilişkin itirazların, konusunda uzman bilirkişi marifeti ile keşif yapılmak suretiyle incelenerek, icra dosyasında alınan bilirkişi raporu ile tespit edilen değerinin taşınmazın gerçek değerini yansıtıp yansıtmadığı denetlenerek, kıymet takdirine itiraz davasında taşınmaz ile ilgili yapılan kıymet takdiri tarihi itibariyle tespit edilecek değerinin, ihalede esas alınan muhammen bedelin üzerinde olması halinde ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken açıklanan bu hususlar gözardı edilerek eksik inceleme ile yazılı şekilde sonuca gidilmesi doğru görülmemiştir.”

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi E. 2018/14659 K. 2018/11639 T. 15.11.2018

“Öte yandan, kıymet takdirine itiraz üzerine mahkemece verilecek kararlar kesin olmakla beraber, süresinde şikayet hakkının kullanıldığı hallerde, icra mahkemesinin kıymet takdirine itiraza ilişkin kararının, ihalenin feshinin istenmesi sırasında incelenmesi mümkündür. Ancak, kıymet takdirine süresinde itiraz etmeyerek yasanın öngördüğü bu olanağı kullanmayanlar, kıymet takdirine ilişkin hususları ihalenin feshi sebebi olarak ileri süremezler.

Somut olayda, şikayetçi borçlu tarafından icra müdürlüğünce yaptırılan kıymet takdirine, taşınmazın dışarıdan görülerek ve değerinin emsallerine göre eksik tespit edildiği gerekçesi ile süresinde itiraz edilmiş, … 23. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2015/369 E.- 915 K. sayılı dosyasında 15/05/2015 tarihinde yapılan keşif üzerine, bilirkişiler tarafından hazırlanan raporda, ofis olarak kullanılan bağımsız bölüm niteliğindeki taşınmazın yaklaşık brüt alanının 300 m2 olduğu ve rayiçleri uyarınca 800.000 TL edebileceği belirtilmiş olup, hazırlanan rapora borçlu tarafından itiraz edilmiş ise de mahkemece itiraz dikkate alınmamıştır.

Bu durumda mahkemece, süresinde kıymet takdirine itiraz eden borçlunun, ihale konusu taşınmazın satışa esas değerinin düşük olduğuna yönelik iddiasının ihalenin feshi aşamasında inceleme konusu yapılabileceği nazara alınarak, kıymet takdirine itiraza ilişkin dava dosyası ve mahkeme kararı incelenerek varılacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, açıklanan fesih nedeninin inceleme ve değerlendirme dışı bırakılarak somut olaya uygun bulunmayan gerekçe ve eksik incelemeye dayalı yazılı şekilde sonuca gidilmesi de yerinde görülmemiştir.

Mahkemece, yukarıda açıklanan nedenlerle şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsiz olup, Dairemizce, kararın belirtilen nedenlerle bozulması gerekirken maddi hataya müsteniden onandığı anlaşılmakla şikayetçi borçlunun karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.”

Konuya ilişkin Kocaeli’de bulunan avukatlık büromuzdan hukuki danışmanlık almak için İletişim kısmından bize ulaşabilirsiniz.

Hakkında AGHukuk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir