ihtarname ornegi

İhtarname Örneği – İşçi, İşveren İhtarname *2023 Güncel

İhtarname Örneği *2023 Güncel

Bu yazımızda kira, işçi-işveren ilişkisi gibi çeşitli konularda hazırlanmış ihtarname örneği içeriklerini inceleyeceğiz.

İhtarname Nedir?

İhtarname en genel tanımıyla, düzenleyen kişi tarafından konunun muhatabına gönderilen ve belirli bir konuda muhatabı ihtar eden yazılı belgedir. TDK sözlüğüne göre de ihtarname “resmî ihtar yazısı, protesto” anlamına gelmektedir. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere ihtarnamenin en önemli unsurlarından biri yazılı olması ve muhataba tebliğ edilmesidir. İhtarname yazımı ile ilgili detaylı bilgi için “İhtarname Nedir? İhtarname Nasıl Yazılır?” adlı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Noter İhtarname Örneği

KOCAELİ … NOTERLİĞİNE

İHTAR EDEN           :

VEKİLİ                       : Av. Galip ÖZDEMİR & Av. Adem ÇEÇEN

MUHATAP                : 

KONU                         : (İhtarnamenin genel olarak konusu kısa bir şekilde burada belirtilir.)

AÇIKLAMALAR      : (İhtarnamenin gövde kısmı burasıdır. İlk olarak ihtarname çekilmesine kadar gelen süreç kısaca özetlenir, kısa ve öz olarak hukuki açıklamalarda bulunulur.)

TALEP ve SONUÇ   : (İhtarnamenin en önemli kısmı burasıdır. Bu kısımda ihtar edenin muhataptan yapmasını beklediği eylemler açık ve net bir şekilde belirtilir. Bu beklentinin, belirtilen sürede yerine getirilmemesi durumunda yasal yollara müracaat edileceği bu kısımda ihtar edilir.)

                                                                                                                                                            İhtar Eden Vekili

                                                                                                                                                        Av. Galip ÖZDEMİR & Av. Adem ÇEÇEN

Sayın Noter;

İşbu üç nüshadan ibaret ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, tebliğ şerhini havi bir nüshasının tarafımıza iadesini ve bir nüshasının da dairenizde hıfzını saygıyla talep ederim.

                                                                                                                                                             İhtar Eden Vekili

                                                                                                                                                       Av. Galip ÖZDEMİR & Av. Adem ÇEÇEN

İşçi İhtarname Örneği

KOCAELİ … NOTERLİĞİNE

İHTAR EDEN           :

VEKİLİ                       : Av. Galip ÖZDEMİR & Av. Adem ÇEÇEN

MUHATAP                : 

KONU                         : İş Kanunu 24/II. maddesi gereğince müvekkilin iş sözleşmesinin haklı nedenle feshi ile bu fesih sonucunda iş sözleşmesinden kaynaklanan ücret, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, UBGT ücreti alacağı ve diğer tazminatların ödenmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR      :

1-Müvekkil, şirketiniz nezdinde 26.05.2015 tarihinde servis personeli olarak çalışmaya başlamıştır. Tarafınızca da bilindiği üzere müvekkil 4.000,00 TL net ücret almaktadır. Müvekkil, işyerinde üzerine düşen sorumlulukları eksiksiz bir şekilde yerine getirmektedir.

2-Müvekkile, işyerinizde fazla mesai yaptırılmasına rağmen hak ettiği fazla mesai ücreti hiçbir zaman ödenmemiştir. Müvekkil Ulusal Bayram ve Genel Tatil günlerinde de çalıştırılmıştır ancak ücreti hiçbir zaman ödenmemiştir. Müvekkil haftalık iznini ve yıllık izinlerini dahi kullanamamıştır. İş Kanunu hükümleri ve yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre bu durumda işçinin iş sözleşmesini haklı sebeple feshetme imkanı bulunmaktadır.

3-Müvekkil şirketinize ait işyerinde haftanın her günü çalışmış, haftalık izni ve yıllık iznini kullanamamış, fazla çalışma ücretini almamış, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de çalışmış ancak bunlara rağmen hak ettiği ücret hiçbir zaman şirketinizce ödenmemiştir.

TALEP ve SONUÇ   : Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydı ile İş Kanununun 24/II. maddesi uyarınca iş akdini haklı nedenlerle derhal feshettiğimizi, haklı fesih nedeniyle müvekkilin hak ettiği kıdem tazminatı, fazla mesai ücretleri, UBGT ücretleri, hafta tatili ücretleri, yıllık izin ücretleri, AGİ alacağı ve diğer işçilik alacaklarının hesaplanarak ………….. IBAN numaralı banka hesabına 3 (üç) gün içinde ödenmesini, aksi takdirde müvekkil adına her türlü yasal yola başvuru hakkının kullanılacağını, yargılama gideri ve vekâlet ücretinin tarafınıza yükletileceğini ihtar ederiz.

                                                                                                                                                            İhtar Eden Vekili

                                                                                                                                                        Av. Galip ÖZDEMİR & Av. Adem ÇEÇEN

Sayın Noter;

İşbu üç nüshadan ibaret ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, tebliğ şerhini havi bir nüshasının tarafımıza iadesini ve bir nüshasının da dairenizde hıfzını saygıyla talep ederim.

                                                                                                                                                             İhtar Eden Vekili

                                                                                                                                                       Av. Galip ÖZDEMİR & Av. Adem ÇEÇEN

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  Delil Tespiti Davası

Kiracıya İhtarname Örneği

KOCAELİ … NOTERLİĞİNE

İHTAR EDEN           :

VEKİLİ                       : Av. Galip ÖZDEMİR & Av. Adem ÇEÇEN

MUHATAP                : 

KONU                         : Süresi içinde ödenmemiş olan kira bedelinin ödenmesi, aksi halde kiralananın tahliyesi için gereken yasal yollara müracaat edeceğimiz hususundaki ihtarımızdır.

AÇIKLAMALAR      :

1-Yukarıda adresi yazılı bulunan müvekkile ait taşınmazda ……/……/………… tarihli kira sözleşmesine göre aylık ……………. kira bedeli ile kiracı olarak ikamet etmektesiniz.

2-Her ayın en geç …..’sına kadar müvekkile ait banka hesabına yatırmanız gereken …….………….. kira bedelini vadesi gelmesine rağmen bu güne kadar yatırmamış bulunmaktasınız.

TALEP ve SONUÇ   : ………..……. kira bedelini işbu ihtarnamenin tebliğinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde ödemeniz, aksi taktirde kira alacağının tahsili ve kiralananın tahliyesi için gerekli her türlü yasal yola müracaat edileceği, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin de tarafınıza yükletileceği hususlarını ihtaren bildiririz.

                                                                                                                                                            İhtar Eden Vekili

                                                                                                                                                        Av. Galip ÖZDEMİR & Av. Adem ÇEÇEN

Sayın Noter;

İşbu üç nüshadan ibaret ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, tebliğ şerhini havi bir nüshasının tarafımıza iadesini ve bir nüshasının da dairenizde hıfzını saygıyla talep ederim.

                                                                                                                                                             İhtar Eden Vekili

                                                                                                                                                       Av. Galip ÖZDEMİR & Av. Adem ÇEÇEN

İş Akdinin İşveren Tarafından Feshi İhtarname Örneği

KOCAELİ … NOTERLİĞİNE

İHTAR EDEN           :

VEKİLİ                       : Av. Galip ÖZDEMİR & Av. Adem ÇEÇEN

MUHATAP                : 

KONU                         : İzinsiz olarak işe gelmemeniz sebebiyle iş akdinizin feshedildiğine ilişkin ihtarnamedir.

AÇIKLAMALAR      :

1-Müvekkil işverene ait  …………….. ünvanlı işyerinde …/…/… tarihinden beri ………. pozisyonunda çalışmaktasınız.

2-……….. tarihlerinde üç iş günü art arda birim şefinizden izin almaksızın ve bilgi vermeksizin işyerine gelmediğiniz tespit edilmiştir ve bu durum tutanaklarla da sabittir. …/…/…. tarihinde tarafınıza yapılan yazılı bildirimde işe devamsızlığınızı izah edecek haklı ve yasal bir sebebiniz var ise bunu belgeleyen evrakı müvekkil şirkete ait işyerine ibraz etmeniz istenmiştir. Fakat tarafınızca herhangi bir bildirimde bulunulmamıştır.

İş Kanunu’nun 25. maddesinin II. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri bölümünün g bendi;

“İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi halinde,

Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir.” şeklinde düzenleme yer almaktadır.

TALEP ve SONUÇ   : Açıklanan sebeplere binaen, müvekkil şirket ile tarafınız arasındaki …..… tarihli iş sözleşmesinin haklı sebeple feshedildiğini tarafınıza ihtaren bildiririz.

                                                                                                                                                            İhtar Eden Vekili

                                                                                                                                                        Av. Galip ÖZDEMİR & Av. Adem ÇEÇEN

Sayın Noter;

İşbu üç nüshadan ibaret ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, tebliğ şerhini havi bir nüshasının tarafımıza iadesini ve bir nüshasının da dairenizde hıfzını saygıyla talep ederim.

                                                                                                                                                             İhtar Eden Vekili

                                                                                                                                                       Av. Galip ÖZDEMİR & Av. Adem ÇEÇEN

İhtarname Örneği – Sonuç

Yukarıdaki konuların haricinde bir çok farklı uyuşmazlıkta ihtarname gönderilmesi gerekebilir. Ayrıntılı bilgi için İzmit’te bulunan avukatlık büromuza başvurabilirsiniz. Ayrıca detaylı bilgi için “İhtarname Nedir? İhtarname Nasıl Yazılır?” adlı yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Hakkında AGHukuk

4 thoughts on “İhtarname Örneği – İşçi, İşveren İhtarname *2023 Güncel”

  1. Merhaba benim avukata verebilecek maddi imkanim yok bu yüzden kendim ihtar çekeceğim. pandemi döneminde işyerinde çalıştığım halde sigotam eksik yattı 60 gün bu eksik ücretleri eski isyerimden talep edeceğim .rica etsem 1 adet ihtarname örneği aşağıda yazacağım email adresime gonderirmisiniz teşekkür ederim kolay gelsin.

    1. Merhabalar Emre bey, ücretsiz hizmet için eğer ki maddi durumunuz yoksa ve gerekli şartları sağlarsanız bulunduğunuz ildeki baroya başvurmanız halinde tarafınıza avukat atanacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir