idari gozetim kararina itiraz dilekce ornegi 1

İdari Gözetim Kararına İtiraz Dilekçe Örneği

İdari Gözetim Kararına İtiraz Dilekçe Örneği

Uygulamada genellikle yabancılar için sınır dışı (deport) kararı ile birlikte verilen İdari Gözetim Kararına İtiraz Dilekçe Örneği başlıklı yazımız sayesinde rahatlıkla itiraz edebileceksiniz. İdari Gözetim Kararının alınmasından sonra tedbir devam ederken her aşamada başvuru yapılabilmektedir. Kanunda herhangi bir zamanaşımı süresi öngörülmediği gibi değişen şartlar doğrultusunda tekrar başvurulabileceği de belirtilmiştir.

KOCAELİ NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

İTİRAZ EDEN : …………. (……..Vatandaşı)
(Pasaport No: ……..) (Yabancı Kimlik No: …….)

VEKİLİ : Av. ADEM ÇEÇEN & Av. GALİP ÖZDEMİR
-Adres Antettedir.-

DAVALI : KOCAELİ VALİLİĞİ (İl Göç İdaresi Müdürlüğü)
Körfez Mh. Ankara Karayolu Caddesi No: 129 İzmit/Kocaeli

KONU : Valilikçe tanzim edilen 01/01/2022 tarihli ……. sayılı idari gözetim kararının iptali ve lehe olan hükümlerin uygulanması talebimizden ibarettir.

DAVA KONUSU İŞLEMİN
TEBLİĞ TARİHİ : 01/01/2022

AÇIKLAMALAR :

1-Müvekkilimiz Türkiye’ye yasal bir şekilde, kendine ait pasaportu ile giriş yapmıştır. Türkiye’de serbest meslek ile uğraşarak ailesinin ve kendisinin geçimini sağlamaktadır. 3 yıldır Türkiye’de bulunmakta olan müvekkilin sicili temiz ve herhangi bir olaya karışmamıştır. Ailesi ve çocukları ile düzenli bir hayat kurmuş ……… İzmit/Kocaeli Adresinde ikamet etmektedir. Ancak oturma süresi iznini uzatmak için Kocaeli Valiliği‘ne bağlı İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne 01/01/2022 günü yapmış olduğu başvuru esnasında, daha önce kendisine verilen oturma iznininde yer alan barkod numarası sisteme girildiğinde, ibraz ettiği bilgiler ile uyuşmadığı için hakkında Resmi Belgede Sahtecilik suçlaması ile işlem başlatılmıştır. Polis eşliğinde alınan ifadesi sonrası Kocaeli Valiliği’nn 01/01/2022 Tarih ve ……….. Numaralı kararı ile müvekkil hakkında 6458 Sayılı Yasanın 54/1-c maddesi doğrultusunda sınır dışı kararı verilmiştir. Sınır dışı kararına bağlı olarak 01/01/2022 tarihinde 6458 Sayılı yasanın 57. Maddesi kapsamında ………. sayılı karar ile 6 aylık idari gözetim kararı alınmıştır. Sınır dışı kararına ilişkin itiraz edilmiş olup Kocaeli 1. İdare Mahkemesinin ……. E. Sayılı dosyasından yargılama devam etmektedir. İdari gözetim kararına ilişkin idarenin almış olduğu karar hukuki mesnetten yoksun ve hatalıdır. Şöyle ki;

2-Müvekkile, ibraz etmiş olduğu bilgi ve belgeler ile daha önce sisteme kaydedilen İsim, Soy İsim, Baba Adı ve Doğum Tarihi bilgilerinin uyuşmadığı belirtilerek işlemlere başlanmıştır. Müvekkilin tüm belgeleri usule uygun ve hatasızdır. İbraz edilen ilgili belge ve bilgiler ile daha önce sisteme tanımlanan bilgi ve belgelerin hatalı olması müvekkilin belgede sahtecilik yaptığı anlamına gelmemektedir. Zira tarafımızca dosya incelendiğinde hangi bilgi ve belgelerde sahtecilik yapıldığı net bir şekilde belirtilmemiş kısaca bilgilerin uyuşmadığından genel ifadeler ile bahsedilmiştir. Müvekkilin daha önce sunmuş olduğu evraklar ile yeni sunmuş olduğu evraklar arasında bir fark bulunmamaktadır.

3-……. ilimizden Yunanistan’a geçmek isterken yakalanan yüzlerce Somali vatandaşının arasında kalan müvekkilin kayıtları ilgili memurlar tarafından sisteme yanlış işlenmiştir. Müvekkil 6458 Sayılı yasanın 55/ç maddesi doğrultusunda tanımı yapılan insan ticaretine maruz kalan mağdur durumundadır. Dolayısıyla …… ilimizde yapılan işlemlerde yetkililere herhangi bir evrak ibraz etmemiş, konuşmasına dahi izin verilmeden ilgili memurlar kayıtları oluşturmuşlardır. İlgili memurun …..’da yapılan işlemlerde sisteme bilgileri yanlış işlemiş olması veya sistemden kaynaklı bir hatanın cezasının müvekkile yükletilmesi büyük bir mağduriyete yol açmaktadır. Ayrıca belirtmek isteriz ki müvekkilin böyle bir suçu işlemeye ihtiyacı bulunmamaktadır. Zira pasaportuyla birlikte yasal yollar ile Türkiye’ye gelmiş ve yıllardır yasal kayıtlar ile hayatını devam ettiren, ailesi ile mutlu bir şekilde yaşayan müvekkilin belgelerde değişiklik yaparak kendisine yarar sağlamaya çalışması hayatın olağan akışına aykırıdır.

4-Müvekkil 1 gün göz altında kalmış, kolluk kuvvetlerince ifadesi alınmış ve Kocaeli Geri Gönderme Merkezine götürülerek idari gözetim altına alınmış, hakkında sınır dışı kararı tesis edilmiştir. Ceza soruşturmasının ve yargılamasının sonucu beklenmeksizin, müvekkilimizin işlemediği bir suçtan dolayı hakkında sınır dışı ve idari gözetim kararı verilmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde ihlal oluşturduğuna dair bir çok Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı mevcuttur. Zira müvekkilimizin kendisini savunma hakkı elinden alınmış, lehine delil sunma, müdafi yardımından yararlanma haklarını kullanabilmesi mümkün kılınmamıştır. Bu şekilde yargısız infaz yapılarak müvekkilimiz hakkında idari gözetim tedbiri uygulanarak sınır dışı edilmiştir. Bu husus AİHS madde 6/3 gereğince adil yargılanma hakkının ve Masumiyet Karinesinin ihlalini oluşturmaktadır.

5-Ayrıca belirtmek isteriz ki … Polis Merkezi Amirliğinde müvekkilin alınan ifadesi müdafi huzurunda alınmadığı için CMK, TCK, 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde usule uygun bir işlem değildir. Müvekkilin müdafisi olmadan usule aykırı olan ifadesinde, müvekkilin söylememiş olduğu cümleler yer almaktadır. Müvekkil ile Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü – Geri Gönderme Merkezinde 05/01/2022 tarihli yeminli tercüman ile birlikte yapmış olduğumuz görüşmede, anılan ifadeyi kendisine ilettiğimizde, içinde yer alan bir çok cümlenin kendisine ait olmadığını belirtmiştir. Son olarak da Türkçe okuma – yazma bilmediğini belirtmiş olmasına rağmen Türkçe metnin yer aldığı ifade tutanağının altına, çevirisinin yapılıp yapılmadığı belirtilmeden imza attırılmıştır. Dolayısıyla kanun hükümlerine aykırı usulsüz şekilde alınan ifadenin hiçbir geçerliliğinin olmayacağının da altını çizmek isteriz.

6-Müvekkilin Türkiye’de bakmakla yükümlü olduğu ailesi mevcuttur. Hanımı ve çocukları kendisinin yokluğunda harap olmuşlar, bu soğuk kış günlerinde ısınmak için dahi parayı zor bulur hale gelmişlerdir. Müvekkilin Türkiye’de kazanç elde ederek yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekmektedir. Valiliğin idari gözetim kararının gerekçe kısmında “Kaçma ve Kaybolma Riski” ibaresi yer almaktadır. Ancak yukarıda da belirtiğimiz üzere müvekkilin sabit ikamet adresi bulunmakla birlikte bakmakla yükümlü olduğu kişiler bulunduğundan, özgürlüğü kısıtlayan işbu ağır yaptırımın, lehe olacak diğer tedbirler öngörülmeden uygulanması hatalı olmuştur. Kanunlarımız çerçevesinde özgürlüğü sınırlayan yaptırım seçeneği en son seçenektir. Bundan dolayı “Belirli adreste ikamet etme, bildirimde bulunma, teminat, elektronik izleme” gibi tedbirler alınabilecekken en ağır yaptırımın uygulanması hatalı olmuştur. Sayın hakimliğinizin değerlendirme yaparken ailesine bakmakla yükümlü müvekkil için belirtmiş olduğumuz alternatif yükümlülükleri de göz önünde bulundurmasını talep ederiz.

7-Ayrıca müvekkil şeker hastası olduğundan tüketeceği yemekler ve ilaçları çok düzenli ve disiplinli olması gerekirken; Kocaeli Geri Gönderme Merkezinin yoğun yapısı ve ciddi bir şekilde yayılan Covid-19 hastalığı düşünüldüğünde, şartlar müvekkilin hayatını riske atmaktadır. Bu nedenle idari gözetim kararının kaldırılması veya yukarıda saymış olduğumuz daha hafif alternatif yaptırımların uygulanması gerekmektedir.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  DEPORT KALDIRMA NEDİR?

8-Tüm dosya kapsamından görüleceği üzere müvekkilin hiçbir ilgi ve alakası yokken sistemdeki bilgilerin uyuşmaması, ilgili memurun olay tarihindeki yoğun iş temposu nedeniyle verileri sisteme yanlış işlemiş olması nedeniyle müvekkil Resmi Belgede Sahtecilik ile suçlanmış, bu hususta kendisine savunma hakkı verilmemiş, lehine olan delilleri sunma, müdafi yardımından yararlanma hakkı elinden alınmıştır. Henüz suçlu çıkacağı kesin olmayan bir dosyada masumiyet karinesi göz ardı edilerek kendisini savunamadan hakkında sınır dışı (deport) ve ardından idari gözetim kararları tesis edilmiştir. Tüm bu sebeple Valilikçe tanzim edilen 01/01/2022 tarihli ……. sayılı idari gözetim kararının iptali amacıyla sayın hakimliğinize başvurma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

DELİLLER : Müvekkile ait Kocaeli Geri Gönderme Merkezi Dosyası, Müvekkilin kollukta verdiği ifadesi, İlgili Soruşturma Dosyası ve ilgili her türlü yasal delil.

HUKUKİ NEDENLER : İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Anayasa, 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, İdari Yargılama Usulü Kanunu, TCK, CMK ve ilgili sair mevzuat.

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda arz ile izah edilen ve sayın mahkemenizce nazara alınacak sair nedenlerle;

-Müvekkil hakkında hukuka aykırı bir şekilde Kocaeli Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından tesis edilen 01/01/2022 tarihli ……. sayılı idari gözetim kararının KALDIRILMASINA,

-Lehe olan alternatif tedbirlerin uygulanmasına, karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz. 11/01/2022

Av. ADEM ÇEÇEN & Av. GALİP ÖZDEMİR
İtiraz Eden Vekili

İdari Gözetim Nedir?

Ülkemizde bulunan yabancı vatandaşların evraklarında bir takım eksiklik olması veya ülkemizde bir suça karışmış olması, gerekli oturma (ikamet) izni ve çalışma izni gibi yasal şartları süresinde tamamlamamış olması durumunda sınır dışı (deport) kararı verilmektedir. Ancak 6458 Sayılı Yabancıları ve Uluslararası Koruma Kanunu hükümleri doğrultusunda sınır dışı kararları hemen uygulanamamaktadır. Bunun nedeni de verilen karara karşı itiraz yolunun açık olması ve iadesi yapılacak ilgili devletler ile yazışmaların tamamlanması gerektiğidir. Bu aşamalar esnasında kaçmasında şüphe bulunanlar ve ilgili kanunun 57. maddesinde sayılan hallerin mevcut olması halinde İdari Gözetim kararı verilerek, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Geri Gönderme merkezlerinde misafir edilmektedir. Sınır dışı (deport) kararı verilen herkese idari gözetim uygulanmamaktadır. Sınır dışı kararı verilmesi halinde idari gözetim kararı verilmeyen hallerde yabancı vatandaş bu süreci Geri Gönderme Merkezinde geçirmek zorunda değildir.

Madde 57/2: (2) Hakkında sınır dışı etme kararı alınanlardan; kaçma ve kaybolma riski bulunan, Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal eden, sahte ya da asılsız belge kullanan, kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayan, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar hakkında valilik tarafından idari gözetim kararı alınır. Hakkında idari gözetim kararı alınan yabancılar, yakalamayı yapan kolluk birimince geri gönderme merkezlerine kırk sekiz saat içinde götürülür.

İdari Gözetim Süresi Ne Kadar?

İlgili Valilik tarafından alınabilen idari gözetim kararının süresi 6 aydır. 6 aydan daha kısa bir süre içerisinde sınır dışı işlemlerinin sonlanması durumunda idari gözetim kararı da sona erecektir. Ancak işlemlerin 6 ay içerisinde sonlanmaması durumunda süre ilgili valilik kararı ile 6 ay daha uzatılabilecektir. Ancak bu uzatma kararı 1 defaya mahsus alınabilecektir. Yani idari gözetim süresi en fazla 1 yıl olarak uygulanabilecektir. Yazımızda yer alan İdari Gözetim Kararına İtiraz Dilekçe Örneği sayesinde ilgili yerlere kısa süresinde etkili bir başvuru yapma imkanınız bulunmaktadır.

Peki idari gözetim süresi bitmesine rağmen sınır dışı işlemleri hala bitmez ise bu durumda ne yapılacaktır? Bu durumda, günlük veya haftalık imza atılması, belirli bir alanı terk etmeme, kamuya yararlı bir işte çalıştırılma gibi alternatif yaptırımlar uygulanabilecektir. Burada amaç, kamu için tehlikeli görünen veya yasal işlemleri tam olmayan kişiyi denetim altında tutabilmektir.

İdari Gözetim Kararı Denetlenir Mi?

Kararı veren ilgili Valiliğin görevlendirdiği memurlar aylık periyotlar ile idari gözetim kararı verilerek geri gönderme merkezinde bekleyen yabancı vatandaş için durum değerlendirmesi yapmaktadır. Şartların ortadan kalktığının tespit edilmesi durumunda idari gözetim kararından derhal vazgeçilmektedir. Aylık yapılan incelemelerde gözetimin devamı yönünde karar çıkması durumunda ise karar yabancı vatandaşa veya vekiline tebliğ edilir.

İdari Gözetim Kararının İncelenmesinde Görevli ve Yetkili Mahkeme

Gözetim kararının verilmesinden sonra herhangi bir süreye tabi olmadan yabancı vatandaş veya yasal temsilcisi karara karşı itiraz edebilecektir. İdari Gözetim Kararına itirazın değerlendirmesi görevi Sulh Hukuk Hakimliklerinindir. Kararı veren ilgili Valiliğin sınırları içerisinde kalan Sulh Ceza Hakimliği de yetkili konumdadır. Örnek vermek gerekirse Kocaeli Valiliği tarafından tanzim edilen idari gözetim kararına karşı itiraz edilecek yer ve görevli mahkeme Kocaeli Sulh Ceza Hakimliği’dir. Son olarak belirtmek gerekir ki idari gözetim kararına itiraz dilekçesi idari mahkemeye veya idareye verilmesi halinde ilgili sulh ceza hakimliğine itiraz gönderilecektir. İdari Gözetim Kararına İtiraz Dilekçe Örneği sayesinde başvurularınızı en etkili ve kısa süre içerisinde yaparak, hak kaybına uğramaktan kurtulabilirsiniz.

İdari Gözetim Kararı Sonrası Yabancı Nereye Götürülür?

Ülkemizde idari gözetim kararları sonrası yabancı vatandaşların misafir edilebilmesi için Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne bağlı Geri Gönderme Merkezleri kurulmuştur. Bu merkezler şuan için her ilimizde bulunmamaktadır. Bu nedenle kararı tanzim eden valiliğe en yakın geri gönderme merkezinin şartlarının elvermesi halinde yabancı vatandaş ilgili geri gönderme merkezine yerleştirilmektedir. Kocaeli Geri Gönderme Merkezi de yaklaşık 500 kişilik kapasitesi ile ülkemizde önde gelen geri gönderme merkezlerinden bir tanesidir.

Geri Gönderme Merkezinin Yapısı ve Yönetimi

Geri gönderme merkezleri yönetim itibari ile çok karmaşık bir yapıya sahiptirler. Jandarma, göç idaresi genel müdürlüğüne bağlı memurlar, valilik görevlileri gibi personeller yer almaktadır. Yabancı vatandaşlar koğuşlara genel olarak ülkelerine göre ayrılmaktadır. Her yabancının vatandaşlık bilgisine göre bağlı olduğu bir uzman memuru bulunmaktadır. Yasal tüm iş ve işlemler uzman memurlar tarafından sağlanmaktadır. Cezaevlerinde olduğu gibi koğuş sistemi mevcuttur. Telefon saati, görüş saati, emanet eşya saati gibi cezaevine benzer uygulamaları vardır. Kocaeli Geri Gönderme Merkezi başta olmak üzere ofisimiz tüm geri gönderme merkezlerinde bulunan yabancı vatadandaşlar için İngilizce başta olmak üzere yasal tercümanlar aracılığı ile her dilde hizmet vermektedir.

Ayrıca Sınır Dışı (Deport) Kararına İtiraz Dilekçe Örneği *2022 Güncel başlıklı yazımızı incelemenizi tavsiye ederiz.

Hakkında AGHukuk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir