maaş haczi

İcra Hukuku ve Uygulamada; Maaş Haczi

İcra Hukuku ve Uygulamada; Maaş Haczi

Maaş haczi kesinleşmiş bir icra takip dosyasında alacaklının talebi üzerine icra müdürlüğü kararıyla uygulanan, borçlunun çalışmış olduğu işverene gönderilen bir ihbarname(müzekkere) vasıtasıyla infaz edilen bir icra takip işlemidir. Her icra takip işleminde olduğu gibi maaş haczinde de amaç alacaklının alacağına kavuşturulmasıdır.

Maaş Haciz Müzekkeresini Alan İşveren Ne Yapmalıdır? 

Kendisine maaş haczi müzekkeresi gönderilen gerçek veya tüzel kişiliği haiz işveren icra müdürlüğü tarafından gönderilen evrakta borçlu olarak yer alan kişinin uhdesinde çalışıp çalışmadığını tespit etmelidir.

Eğer borçlu olarak gönderilen şahıs işveren nezdinde hiçbir zaman çalışmadıysa veya daha önceki tarihte çalışmış olup da maaş haczine ilişkin evrakın işverene tebliğinden önce herhangi bir sebeple işten ayrılmışsa; işveren bu durumu yazılı olarak yasal süre içinde icra dairesine bildirmelidir.

Borçlu şahıs maaş haczi müzekkeresinin tebliğ edildiği tarihte işveren nezdinde çalışmaya devam etmekteyse işveren, borçlu işçisinin maaşından icra müdürlüğü kararında belirtildiği kadar kesinti yaparak icra dairesinin banka hesabına yaptığı kesintiyi göndermeli ayrıca borçlunun görevi ve maaşıyla ilgili bilgileri de icra dairesine bildirmelidir.

Kesintinin devam ettiği süreçte borçlu işçinin ücretinde ya da görevinde bir değişiklik meydana gelmesi durumunda bu husus da gecikmeksizin icra dairesine bildirilmelidir.

Maaşına Haciz Koyulan İşçinin Maaşı İçin Başka Bir Dosyadan Maaş Haczi Gelmesi:

Bu durumda işveren icra müdürlüğüne borçlu işçinin maaşına bir başka dosyadan haciz kesintisi uygulandığını, yeni gönderilen haczin kaçıncı sırada olduğunu yazılı şekilde bildirmelidir. Hukuk sistemimizde maaş haczine iştirake yani iki alacaklıya aynı anda kesinti yapılmasına imkan verilmemiştir. Önceki dosya ya da dosyalara ilişkin yapılan kesintiler bittiği zaman kesintiye başlayarak maaştan kesilen tutarı icra dairesi hesabına dosya numarası, borçlu ismi ve maaş haciz kesintisi açıklamalarıyla göndermelidir.

Maaşın Ne Kadarı Üzerinde Haciz İşlemi Yapılabilir? 

Öncelikle belirtmek gerekir ki -borçlu muvafakat etse dahi- maaşın tamamı üzerine haciz koyulması mümkün değildir. Borçlunun ve/veya ailesinin geçimi için gerekli olan tutar haczedilemez. Kanuni düzenlemeye göre icra müdürlüğü borçlunun ve borçlunun bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sosyal ve iktisadi olarak varlıklarını devam ettirebilmelerine yetecek kadar miktarı hesaplayacak ve bakiye kısmın üzerine haciz koyulmasına karar verecektir. Bu noktada bilirkişiden görüş alınması mümkündür. Ancak herhalde haciz koyulacak miktar maaşın dörtte birinden az olamayacaktır. Yani yukarıda belirttiğimiz icra müdürüne sağlanan takdir yetkisi haciz miktarının azami sınırını belirlemede kullanılacaktır.

Fakat uygulamada genelde maaşın dörtte birine haciz koyulmakla yetinilmektedir. Borçlunun asgari ücret alması ihtimalinde bu durum borçlu aleyhine adaletsizlik oluşturmakta iken; borçlunun çok yüksek miktarlarda maaş alması durumunda da yapılan dörtte birlik kesinti alacaklının menfaatini ihlal edecektir. Bu konuyla alakalı icra müdürlüğü kararı şikayet yoluyla icra hukuk mahkemesine götürülebilir.

Emekli Maaşı Haczedilebilir Mi?

5510 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte; nafaka ve prim alacağı gibi bazı istisnai durumlar haricinde emekli maaşının haczedilmesi mümkün değildir. İcra müdürlüğü ancak borçlunun emekli maaşına haciz koyulmasını kabul etmesi durumunda bu yönde bir karar verebilir.

İşverenin Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi:

 Uhdesinde çalıştırdığı borçlu işçi için maaş haczi ihbarnamesi gönderilen işveren yasal süre içinde ihbarnameye cevap vermezse veya kesintiye başlamazsa İcra İflas Kanunu hükümlerine göre başkaca bir ihbara veya mahkeme kararına gerek olmadan takip işverene karşı da yöneltilebilecek; işverenin mallarına aynı icra dosyası üzerinden haciz koyulması mümkün olacaktır.

Kocaeli’de Maaş Haczi ve İcra İşlemleri

Maaş haczi ve icra işlemleri ile ilgili problemleriniz veya sorularınız için Kocaeli’de bulunan ofisimize randevu alarak gelebilirsiniz. Kocaeli ilinde değilseniz veya randevu almak için iletişim kısmında yer alan bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz. A&G Hukuk Bürosu olarak İcra Hukuku alanında olan uyuşmazlıklarınızı İcra Hukuku alanında uzman, Kocaeli İcra Avukatı kadromuz ile kısa süre içerisinde çözüme kavuşturuyoruz.

Not: Konuyla ilişkili ve dikkatinizi çekeceğini düşündüğümüz; İCRA HUKUKUNDA TAKİP TÜRLERİ ve İCRA TAKİBİNDE BORCA İTİRAZ başlıklı yazılarımızı inceleyebilirsiniz.

Hakkında AGHukuk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir