İcra Avukatı

İcra Avukatı olarak Kocaeli ve çevre illerinde icra ve iflas hukuku alanındaki davalarda hukuki destek sağlamaktayız. İcra ve iflas hukuku alanında ki tüm sorunlarınız için Kocaeli İcra Avukatı olarak sizlerin hizmetindeyiz.

İCRA VE İFLAS HUKUKU

A&G HUKUK BÜROSU; icra iflas hukuku çerçevesinde yer alan ve günümüzde sıkça başvurulan ilamsız takipler, ilamlı takipler, kiralananın tahliyesi takipleri ve kambiyo takipleri başta olmak üzere icra iflas hukuku alanında yer alan tüm iş ve davalarda hizmet vermektedir.

Bilindiği üzere icra iflas hukuku ilk andan son ana kadar yüksek oranda dikkat, özen ve fazlaca teknik bilgi ile birlikte donanım gerektiren bir alandır. Alacağın tahsili için etkili bir yol olan icra hukukunda yapılacak işlemlerin avukat aracılığı ile takip edilmesi tavsiye edilmektedir. Bunun nedeni;  2004  Sayılı İCRA VE İFLAS KANUNU’nda işlemler için belirtilen sürelerin çeşitlilik arz etmesi ve bu sürelerin genellikle çok kısa olmasıdır. Kanunda yer alan süreler ve usuller uygulanmadığı takdirde hak kayıpları yaşanmaktadır. A&G HUKUK BÜROSU’nda tüm hukuki ve teknik işlemler süresinde yapılmakta ve özveriyle takip edilmektedir.

İcra Takibi

Alacaklının, alacağını tahsil amacıyla borçluya karşı 2004 Sayılı İCRA VE İFLAS KANUNU doğrultusunda, bir icra müdürlüğü aracılığı ile başlattığı sürece İcra Takibi denmektedir. İcra ve İflas hukukunun temel unsuru icra takibidir. Hukuki uyuşmazlıklar icra takibinin başlaması işlemiyle birlikte gün yüzüne çıkmaktadır.

İcra Takip İşlemleri

Alacağın tahsili amacıyla bir icra takibi başlatmak elbette ki yeterli bir işlem değildir. Yapılacak tüm işlemlerin başlangıcı olan icra takibinden sonra çeşitli işlemler ile alacak tahsil edilmeye çalışılacaktır. Bu işlemlerden ilki takip türünü belirlemektir. Daha sonra takip türüne göre icra emri veya ödeme emri düzenlenerek borçlunun adresine gönderilmelidir. Usule uygun tebligattan sonra ise takip türüne göre değişkenlik gösterecek itiraz süresi kadar beklenmelidir. Bu sürede itiraz gelmesi veya gelmemesi durumunda da yapılacak işlemler farklılık arz edecektir.

En nihayetinde icra takip işlemleri ile amaç kanun çerçevesinde gerekli usulü adımları tamamlayarak, borçlunun haklarına da gasp etmeden takibi kesinleştirdikten sonra alacağa ulaşmaktır.

İcra Takibi Ne Kadar Sürer?

İcra takiplerinin amacı yukarıda da ayrıntılı şekilde bahsettiğimiz üzere alacağı tahsil etmektir. Alacağın tamamen tahsil edilmesi ve harçların yatırılması durumunda icra takibi sona erecektir. Yani aslında icra takibinin ne kadar süreceğine ilişkin net bir bilgi vermek neredeyse imkansızdır. Takibin ertesi gün yapılacak bir ödemeyle hemen sona erebileceği gibi, tahsil kabiliyeti olmayan bir dosyada 2-3 yıl da sürebilecek veya belki de hiçbir zaman tahsil edilemeyecek ve icra takibi sona ermeyecektir.

Anlaşılacağı üzere takibin ne kadar süreceği, alacaklının icra takip işlemlerindeki hızı ve pratikliği ile birlikte borçlunun durumuna göre değişkenlikler gösterecektir. Burada belirtmekte fayda var ki nafaka alacakları hariç icra takiplerinde 1 yıl boyunca alacaklı tarafından, dosyada herhangi bir işlem yapılmamış olması doyanın takipsizlik nedeniyle düşmesine neden olacaktır. Bu nedenle sizlere tavsiyemiz hak kaybına uğramamanız için alacağı tahsil edemiyorsanız bile 1 yıllık süre geçmeden dosyanızda herhangi bir işlem yapılması yönünde olacaktır. Böylece aktif olan dosya ile, borçlu yeni bir malvarlığı veya gelir elde ettiğinde tahsil işlemlerinizi daha hızlı ve pratik yapabilirsiniz.

İcra Takibi Türleri

İcra ve İflas kanununda yaşanan uyuşmazlıklara özgü farklı takip türleri öngörülmüştür. Bunun amacı bazı takip türlerinde daha kolay tahsil edilmesini sağlamaktır. İki ana başlık olarak ilamsız takipler ve ilamlı takipler olarak iki başlığa ayrılmakta, ana başlıklar daha alt başlıklarla farklı icra takip türlerine ayrılmaktadır.

İlamsız Takip Nedir?

İcra takibi başlatmanın en kolay yolu olan ilamsız takip, herhangi bir ilama (mahkeme kararı veya kanunda ilam niteliğinde sayılan belgeler) veya herhangi bir belgeye dayanmaksızın başlatılabilen takip türüdür. Bir alacağınız var ancak elinizde alacağa ilişkin herhangi bir belge yok ise bile ilamsız icra takibi başlatabilirsiniz.

Genel Haciz Yolu ile Takip, Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu ile Takip, Kiralananın Tahliyesi ve Rehinin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Takibi olmak üzere dört şekli bulunmaktadır. Genel Haciz Yolu ile Takip şekli haricindeki diğer üç takip şeklinin kullanılabilmesi için konuya ilişkin bilgi ve belgelerin bulunması gerekmektedir.

İlamsız İcra Takibi Ne Zaman Düşer?

İlamsız takibin (dosyanın) düşmesi için 1 sene boyunca takipte herhangi bir işlem yapılmaması gerekmektedir. Bu durumda dosya kendiliğinden düşer ve talep olmaksızın icra müdürü kendiliğinden bu durumu göz önünde bulundurması gerekmektedir. Talep halinde yine icra müdürünün kararıyla düşen icra takibi harçlı veya harçsız olarak yenilenebilecektir.

İlamsız İcra Takibine İtiraz

Tarafınıza başlatılan ilamsız icra takibinde yer alan borcun size ait olmadığını düşünüyorsanız; ödeme emrinin tarafınıza usule uygun şekilde tebliğ edilmesinden sonra 7 gün içerisinde itiraz etmeniz gerekmektedir. İtiraz süresinin son günü bir tatil gününe denk geliyorsa, onu takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar itiraz edilebilecektir. İlamsız takiplerde itirazın herhangi bir şekil şartı yoktur. Yazılı veya icra müdürlüğüne sözlü itirazda da bulunulabilir. İtirazınızda borca, fer’ilerine, faize ve icra müdürlüğünün yetkisizliğine itiraz edebilirsiniz.

İlamsız takiplerde borca yapılan itiraz sonrası takip durur. Süresinden sonra yapılan itiraz icra takibini durdurmaz. Ancak kusuru olmamasına rağmen itiraz edebilmesini engelleyecek olayların ispatlanması durumunda süre bu aşamadan itibaren işlemeye başlamış sayılacaktır.

İlamsız Takipte Ödeme Emri

İcra müdürlüğü aracılığı ile başlatılan icra takipleri sonrası borçluya, hakkında takip başlatıldığını, itiraz edebileceğini, mal beyanında bulunması gerektiğini, itiraz etmemesi durumunda oluşacaklarla birlikte alacak miktarını gösteren belge gönderilir. Bu belgeye ilamsız takiplerde ödeme emri denmektedir.

Ödeme emri, alacaklının takip talebinden sonra borçlu ile ilk temasıdır. Borçlunun bu aşamadan sonra yapacağı veya yapmayacağı işlemler ilamsız icra takibinin seyrini belirleyecektir. Bu yüzden tarafınız borçlu gösterilerek başlamış bir icra takibinde, ödeme emrinin usule uygun tebliğinden sonra en kısa zamanda hak kaybına uğramamak için bir avukat desteği almanızı tavsiye ederiz.

İlamlı Takip

Mahkemece verilmiş bir kararın veya İİK m. 38’de sayılan ilam mahiyetine haiz belgelerden birisinin varlığı halinde; ilamlı takip yoluna başvurulabilecektir. Mahkemece verilen kararlardan bazıları ilk derece mahkemesinin kararından sonra hemen ilamlı icraya konu olabilir. Bazılarında ise ilamlı icraya koyulabilmesi için kesinleşme şartı aranır. Kesinleşmesi gereken istisnai haller kanunda sınırlı sayıda sayılmıştır. Bunlar kısaca şu şekildedir;

 • Gayrimenkulün aynına ilişkin ilamlar,
 • Aile ve kişiler hukukuna ilişkin ilamlar,
 • İstihkak davasının kabulüne ilişkin karar
 • Menfi tespit veya istirdat davalarına ilişkin ilamlar,
 • Tenfize ilişkin ilamlar, takibe koyulabilmesi için kesinleşmesi gerekmektedir.

İlamlı İcra Takibi Nasıl Hazırlanır?

İcra takiplerinde bilindiği üzere e-arşiv uygulamasına geçilmiştir. Bu sayede artık sistem üzerinden (UYAP) başlatılan takiplerde, ilgili icra müdürlüğüne dosya oluşturarak götürme işlemi sona ermiştir. Dolayısıyla aşağıda hazırlık sürecine ilişkin vereceğimiz bilgiler avukatlar için sistem üzerinden eklenecek belge ve bilgileri kapsamakta iken, avukat olmayanlar için fiziki dosyada bulunması gereken unsurları kapsamaktadır.

 • Bir ilamlı takibe başlayabilmek için yukarıda saymış olduğumuz kesinleşmesine gerek olmayan bir mahkeme kararı veya kesinleşmiş bir mahkeme kararı veya İİK m. 38’de sayılan belgelerden birisi bulunmalıdır.
 • Elinizde yer alan belgede yer alan alacak kalemleri doğrultusunda bir takip talebi oluşturulmalıdır. Sistem üzerinden açacaklar için alacak kalemleri sonrası sistem talebi kendisi oluşturacaktır.
 • Takip talebinde, dayanak oluşturan belge ve bilgiler açıklama kısmına yazılmalıdır.
 • Takip talebinin ekine, ilamlı takibe konu belge ve bilgiler koyulmalıdır.
 • Takibi sistemden açacaklar için ilgili harçlar ödenmelidir.
 • Fiziken takip başlatacaklar için ise; İlgili icra müdürlüğünün belirtildiği takip talebi ve ekinde yer alan belgeler, varsa en alta vekâletname veya asil tarafından başlatılacaksa kimlik fotokopisi koyulmalıdır.
 • Anılan belgelerle oluşturulan dosya ilgili icra müdürlüğüne sunulduktan sonra, harçların ödenmesiyle takip başlayacaktır.

İlamlı İcra Takibi Aşamaları

İlamlı icra takibinde aşamalar şu şekildedir;

 • Takip talebi ve ilgili belgelerle, ilamlı takibin başlatılması,
 • İcra müdürlüğü tarafından hazırlanan İcra Emri’nin borçlu/borçlulara gönderilmesi,
 • İcra emrinin usule uygun tebliğinden sonra, ilama ilişkin bir itiraz olsa dahi 7 gün içerisinde dosya kesinleşecektir.
 • Borçlunun 7 gün içerisinde ilam, zamanaşımı, borcun ödenmesi gibi konularda icra mahkemesine itirazda bulunabilecektir. Ancak icranın geri bırakılması kararı alınmadığı sürece takip devam edecektir.
 • Devam eden bir ilamlı icra takibinde, kesinleşmesinden sonra borçlunun bulunan taşınır taşınmaz malvarlıklarına, gelirlerine, bankada bulunan paralarına haciz işlemi uygulanabilecektir.
 • Alacağın tahsil edilmesi ve harçların icra müdürlüğüne ödenmesi ile birlikte ilamlı icra takibi sona erer.

Nafaka Takibi

Bir mahkeme tarafından verilen nafaka kararı sonrası, nafaka alacağını tahsil etmek amacıyla başlatılan takibe nafaka takibi denmektedir. Nafakanın konusu, iştirak, tedbir veya yoksulluk nafakası olabilecektir. Yukarıda kesinleşmesi gereken istisnai haller içinde sayıldığından nafakada ilamlı takibe geçilebilmesi için kararın kesinleşmesi gerekmektedir. Karar kesinleşmeden ve henüz mahkeme devam ederken verilen tedbiren nafaka ilamsız takip olarak icraya koyulabilecektir.

İlamlı Nafaka takibinin diğer ilamlı takiplerden farklılık arz eden özellikleri bulunmaktadır;

 • Emekli maaşına haciz koyulabilecektir,
 • İflas durumunda öncelikli alacaktır,
 • Borçlunun mevcut maşından, başka bir icra takibine ücret kesiliyor olsa dahi sıraya girmeksizin maaş haczedilebilir.
 • Ayrıca ilamlı nafaka takibinde, borcun ödenmemsi durumunda İİK m. 344 çerçevesinde icra ceza mahkemesine yapılacak şikayet üzerine 3 aya kadar tazyik hapsine hükmedilebilecektir.

Yukarıda sayılan özellikler normal bir ilamlı takipte veya ilamsız takipte bulunmamaktadır.

Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takip

İcra ve İflas Kanununda Kambiyo senetleri olarak adlandırılan belgelerin varlığı halinde bu takip yoluna başvurulabilecektir. Aslında ana başlık olarak ilamsız takipler başlığı altında bulunmaktadır. Ancak itiraz süreleri ve şekli, icra takibinin başlangıcı olarak farklılık arz etmektedir.

Kambiyo takibine ilişkin ödeme emrinin tebliğ olmasından itibaren borçlu, 5 gün içerisinde itiraz edebilecektir. İtiraz yetkiye, imzaya veya borcu olmadığına ilişkin olabilir. Ancak bu itiraz icra müdürlüğüne değil icra mahkemesine yapılacaktır. Anılan itiraz sonrası takip durmayacaktır. Takibin durabilmesi  için mahkeme tarafından icranın geri bırakılması kararı verilmesi gerekmektedir. İtiraz ancak satış işlemlerini durduracaktır.

İhtiyati Haciz Nedir?

İhtiyati haciz talebi alacaklı olduğunu düşünen tarafın, borçlunun mevcut mallarını kaçıracağı şüphesiyle icra yollarında kaybedeceği süreyi kaybetmeden hızlı bir şekilde sonuç almasını sağlayan, teminat ile birlikte muhtemel alacağın ispatıyla mahkemelerden talep edilebilen bir hukuki yoldur. İhtiyati haciz kararı verilebilmesinin 2 önemli şartı vardır.

İhtiyati Haciz Şartları

-Borçlunun malları kaçırma şüphesinin muhtemel olması gerekmektedir,

-Borç muaccel olmuş, olmalıdır.

Anılan şartların varlığı ve doğru mahkemeye yapılan başvuru sonrası, mahkemenin hükmedeceği teminat oranının yatırılmasıyla birlikte ihtiyati haciz kararı alınabilecektir.

İhtiyati Haciz Kararına İtiraz

İhtiyati haciz kararının amacı borçlunun mevcut mallarını kaçırmayı engellemek olduğundan, karar borçlu/davalı dinlenilmeden ve haberi olmadan verilecektir. Borçlunun karardan daha sonra haberi olacaktır. Borçlu, ihtiyati haciz kararını usule uygun yapılan ihtiyaten haciz işlemleri sonrası tutulan tutanak ile; tutanağın huzurunda tutulması veya kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecektir. İhtiyati haczin sebeplerinin var olmadığına, verilen kararlar doğrultusunda uğranılan zararın giderilmesi yönünde itiraz edilebilecektir. İtiraz üzerine ilk derece mahkemesinin kararı istinaf yargı yolu açık olmak üzere verilecektir.

İcranın geri bırakılması (Tehiri İcra)

İlk derece mahkemesinin vermiş olduğu karar, icra takibine konu edilebilecektir. Yalnızca kanunda açıkça sayılan hallerde ilk derece mahkemesinin kararının kesinleşmesi gerekmektedir. Kanunda açık şekilde sayılanların dışında asıl kural direkt icra edilebilir olmalarıdır. Ancak ilk derce mahkemesi kararı sonrası hemen icra işlemlerine başlanması, karşı tarafın istinaf kanun yoluna başvurusunu engellemeyecektir.

İstinaf kanun yoluna başvuran taraf, ilk derece mahkemesi kararının icra edilebilirliğini önlemek amacıyla, istinaf başvurusunda icranın geri bırakılması (tehiri icra) talebinde bulunabilecektir. İstinaf mahkemesi, anılan talebin varlığı halinde ivedilikle bu konuda kararını verecektir. İstinaf mahkemesi icranın geri bırakılması konusunda vereceği karara kadar borçlu taraf, kararı veren ilk derece mahkemesinden uygulamada derkenar olarak adlandırılan bir yazının, icra dosyasına gönderilmesini talep eder. Bu yazıda borçlu tarafın, kararı istinaf kanun yoluna taşıdığı ve bu başvuruda icranın geri bırakılması talebi olduğu, bu doğrultuda hareket edilmesi gerektiği bilgileri yer alır.

Anılan yazının icra dosyasına ulaşması sonrası icra takibi kendiliğinden geri bırakılamayacaktır. Borcun tamamını kapsayacak şekilde teminatın icra kasasına depo edilmesi veya teminat mektubu sunulması gerekmektedir. Teminat eğer mektup olarak sunulmuşsa bunun geçerliliğine ilişkin de ilgili icra hukuk mahkemesinden, mektubun usule uygun olduğuna ilişkin karar alınması gerekmektedir. Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra borçluya 90 günlük süre verilir ve bu süre içerisinde icra işlemleri durur. Sürenin amacı istinaf kararının beklenmesidir. İstinaf kararının 90 günlük sürede gelmemesi üzerine süre talep halinde uzatılabilecektir.

Yukarıda anlatılanlardan da anlaşılacağı üzere icranın geri bırakılması işlemi, ilk derece mahkemesi kararı sonrası kesinleşmesi beklenmeden icra edilebilecek dava konularında uygulanabilecek olan, borçluyu teminatlar eşliğinde korumaya çalışan bir hukuki yoldur.

Borca İtiraz

Adınıza başlatılan bir icra takibi mevcut ise yer alan bilgilerin doğru olmadığını veya borcunuzun olmadığını düşünüyorsanız ödeme emrine veya icra emrine itiraz edebilirsiniz. Borca itiraz kambiyo takiplerinde tebliğden sonra 5 gün içerisinde ilgili icra hukuk mahkemesine, ilamlı takiplerde 7 gün içerisinde icra hukuk mahkemesine, ilamsız takiplerde 7 gün içerisinde icra dosyasına sunulacak beyanlarla yapılabilecektir. Her takip türüne göre yapılacak itirazların şekli değişkenlik göstermekte olduğundan ve süre çok kısıtlı olduğundan, bu tür durumlarda avukat desteği almanızı tavsiye ederiz.

İlamlı takiplerde, icra emrine itiraz edebilmek için, tebliğinden önce yapılmış olan bir ödeme olduğu veya alacağın zamanaşımına uğradığı iddialarıyla icra takibinin bulunduğu yer icra mahkemesine 7 gün içerisinde itiraz edilebilecektir. İtiraz, icrayı durdurmaz. Mahkemenin icranın durmasına ilişkin karar vermesi gerekmektedir.

İlamsız icra takiplerinde, ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde takibin bulunduğu icra dairesine sözlü veya yazılı olarak itiraz sunulabilecektir. İlamsız takiplerde borca itiraz sonrası takip durur. Borcun tamamına itiraz edilebileceği gibi bir kısmına da itiraz edilebilecektir. Bu durumda itiraz edilen kısım için icra takibi dururken itiraz edilmeyen kısım için takibe devam edilecektir.

Kambiyo senetlerine ilişkin takipte ödeme emrinin tebliğ olmasından itibaren borçlu, 5 gün içerisinde itiraz edebilecektir. İtiraz yetkiye, imzaya veya borcu olmadığına ilişkin olabilir. Ancak itiraz icra müdürlüğüne değil icra mahkemesine yapılacaktır. İcranın durmasına ilişkin mahkemece bir karar verilmediği sürece itiraz ancak satış işlemlerini durduracaktır.

Borca İtiraz Süresi

İtiraz süreleri takip türlerine göre farklılık göstermektedir;

– İlamsız takiplerde, ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde takibin bulunduğu icra dairesine sözlü veya yazılı olarak itiraz sunulabilecektir.

– İlamlı takiplerde, icra takibinin bulunduğu yer icra mahkemesine 7 gün içerisinde itiraz edilebilecektir.

– Kambiyo senetlerine mahsus takip yolunda ödeme emrinin tebliğinden itibaren, 5 gün içerisinde itiraz edebilecektir.

Borca İtiraz Dilekçe Örneği

(Takip hangi icra Müdürlüğü tarafından başlatılmışsa yazılmalıdır)  İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE (Veya mahkemeye sunulacaksa Mahkeme olarak değiştirilir.)

DOSYA NO                          :  E. (ödeme veya icra emrinde yer alan esas numarası yazılmalıdır.

ALACAKLI                         : (ödeme veya icra emrinde yer alan alacaklı bilgileri yazılır)

(Adres)

VEKİLİ(varsa)                    : Av.

BORCA İTİRAZ EDEN     :  (Borca itiraz eden kim ise bilgileri yazılır) (TC KİMLİK NO: )

(Adres)

KONU                                   : Yukarıda esas numarası yazılı bulunan takip dosyasının borcuna, yetkiye (yetkili yerde ise bu kısmı çıkartınız) ve tüm ferilerine itirazlarımdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR              : (Alacaklı bilgileri) tarafımı borçlu göstererek başlattığı yukarıda esas numarası yazılı takip (Tebliğ tarihi) tarihinde tarafıma tebliğ olmuştur. (Alacaklı bilgileri)’na hiç bir borcum bulunmamaktadır. Dolayısıyla yasal süre içerisinde; aleyhime başlatılan icra takibine konu asıl alacağa ve tüm ferilerine (vekalet ücreti,faiz,masraflar..vb) itiraz ediyorum.

Ayrıca adıma başlatılan bu takip (Takibin başlatıldığı icra müdürlüğü) İcra Müdürlüğü’nde açılmıştır. Ancak ödeme emrinde de gösterildiği gibi adresim “(Yukarıda belirttiğiniz adresiniz)”dir. Dolayısıyla da yetkili icra müdürlüğü (Yetkili olduğunu düşündüğünüz icra müdürlüğü) İcra Müdürlüğü’dür.

NETİCE ve TALEP                        :Yukarıda açıklanan nedenlerle aleyhime başlatılan müdürlüğünüzün (…)  E. Sayılı takibe konu asıl alacak ve tüm ferileriyle birlikte,  (…)  İcra Müdürlüğü yetkili olduğundan yetkiye de itiraz etmiş olmam sebebi ile açılan icra takibinin itirazlarım doğrultusunda  DURDURULMASINA karar verilmesini saygılarımla talep ederim.

                    BORCA İTİRAZ EDEN

                                                              (…)

Maaş Haczi Nedir?

Maaş haczi, kesinleşmiş bir icra takibinde alacaklının talebi üzerine, ilgili icra müdürlüğü kararıyla, borçlunun çalışmış olduğu işverene gönderilen bir ihbarname(müzekkere) vasıtasıyla infaz edilen icra takip işlemidir. Nafaka takibi haricinde borçlunun kaç dosyada borcu olursa olsun, aynı anda yalnızca bir dosyadan maaşın ¼ oranında kesinti yapılabilecektir. Birden fazla dosyadan maaş haczi gelmesi durumunda tarihe göre sıraya gireceklerdir. Maaş haczinin amacı, her icra takip işleminde olduğu gibi alacaklının alacağına kavuşturulmasını sağlamaktır.

Maaş Haczi Talebi

Hangi takip türü ile yürütülen bir takip olduğu fark etmeksizin maaş haczi işlemin yapılması alacaklının talebine bağlıdır. İcra müdürlüğünün, borçluya maaş haciz müzekkeresi gönderebilmesi için gerekli şartlar şunlardır;

-İcra takip dosyası kesinleşmiş olmalıdır,

-Borçlunun yapılan sorgulamalarda bir maaş gelirinin varlığı görülmelidir,

-Alacaklı maaş haciz müzekkeresi gönderilmesi için talepte bulunmalıdır,

-İcra müdürü talebi usul ve yasaya uygun bulmasının ardından, dosyada yeteri kadar masraf bulunması halinde müzekkere gönderilecektir.

Maaş Haczi Nasıl Kaldırılır?

Borçlu, borcu tamamen ödemesi durumunda maaş haczi kendiliğinden kalkacaktır. Borç ödenmemiş olmasına rağmen, alacaklı maaş haczinden vazgeçtiğini bildirir talebini icra müdürlüğüne iletmesi sonrası, icra müdürlüğü tarafından işverene gönderilecek müzekkere ile maaş haczi kaldırılabilecektir.

Araç Haczi

Kesinleşen bir icra takibinde alacağın tahsili amcacıyla yapılan en önemli işlemlerden birisi de araç haczidir. Borçlunun aracına haciz koyulabilmesi için bazı şartlar gerçekleşmiş olmalıdır. Bu şartlar şöyledir;

– İcra takip dosyası kesinleşmiş olmalıdır,

– Borçlunun yapılan sorgulamalarda üzerine kayıtlı aracının varlığı görülmelidir,

– Alacaklı, araç üzerine haciz işlenmesi için talepte bulunmalıdır,

– İcra müdürü talebi usul ve yasaya uygun bulmasının ardından, dosyada yeteri kadar masraf bulunması halinde araç üzerine haciz koyulacaktır.

Araç üzerine yalnızca haciz koyulması, aracın trafikten men edilmesi için yeterli değildir. Aracı trafikten men etmek isteyen alacaklı buna ilişkin de talepte bulunmalı ve icra müdürlüğünün öngördüğü masraf tutarlarını dosyaya depo etmelidir.

Kocaeli İcra Avukatı

Kocaeli İcra Avukatı olarak tecrübeli kadromuz ve hak kavramını ön plana aldığımız felsefemiz ile hizmetinizdeyiz. Ülkemizin gelmiş olduğu ekonomik yapı, dünyayı etkisi altına alan bankalara borçlanma popülerliği ve kredi kartının                 yaygın kullanımı ile birlikte her geçen gün İcra Müdürlükleri ile olan bağımız artmaktadır. Yalnızca bunlar değil nakit akışının artık oldukça azaldığı yeni  dünya düzeninde şahıslar arasındaki alışverişler ve ticari ilişkiler de borç alıp verme sistemine dönmüş durumdadır. Tabii borç almak veya vermek kolay, sonrasında neler mi yaşanıyor gelin birlikte bakalım.

Uyuşmazlılar genelde bir tarafın edimini tam olarak yerine getirmemesi veya borcunu ödememesi ile gündeme geliyor. Bu aşamadan sonra taraflar artık anlaşamaz hale geliyorlar. İşte tam bu sırada alacağın en kolay tahsil edilebileceği ama bir yandan da süreler ve işlemler olarak çok teknik bir alan İcra İflas Hukuku devreye giriyor. Bizim tavsiyemiz borçlu veya alacaklı olduğunuz tüm durumlarda iş ve işlemlerinizi bir avukat desteği ile ilerletmeniz. Aksi takdirde kaçıracağınız bir zaman veya yanlış işlem yüzünden hak kaybına uğrayabilirsiniz. Biz de bu aşamada A&G Hukuk Bürosu bünyesinde Kocaeli İcra Avukatı olarak hizmet vermekteyiz.

İcra Hukuku alanındaki tüm iş ve işlemlerinizi icra hukuku alanında uzman ve tecrübeli avukatlarımızla birlikte en kısa sürede tamamlayabilirsiniz. Kocaeli İcra Avukatı olarak hizmet vermekten gurur duyan A&G Hukuk Bürosu iş ve işlemlerinizi en hızlı şekilde ve müvekkilleri ile sürekli temas halinde, her aşamayı bilgilendirerek ve hak kavramını ön plana alarak hizmet vermektedir.

Siz de Kocaeli ilinde iseniz ve icra hukuku alanındaki hukuki uyuşmazlıklarınıza yönelik A&G Hukuk Bürosu’na ait sitemizin iletişim kısmından randevu alarak Kocaeli İcra Avukatı için bir randevu oluşturabilirsiniz. Eğer ki Kocaeli il sınırları içerisinde değil veya ofisimize görüşmeye gelecek zamanınız yoksa avukatlarımız ile telefon üzerinden iletişim kurabilir, hukuki uyuşmazlıklarınızı paylaşabilirsiniz.