basit yargılama usulü

Görevi Kötüye Kullanma Suçu (Tck M.257)

Görevi Kötüye Kullanma Suçu (Tck M.257)

Görevi kötüye kullanma suçu Ceza kanunumuzun 257. Maddesinde “Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenmiş olup suça ilişkin madde şu şekildedir:

Görevi kötüye kullanma

Madde 257- (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Madde metninden de anlaşılacağı üzere görevi kötüye kullanma suçu genel bir suç olup failin eylemi zimmet, irtikap, rüşvet gibi suçlara sebebiyet veriyorsa fail görevi kötüye kullanma suçundan ayrıca cezalandırılmayacaktır.

Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Unsurları

Görevi kötüye kullanma suçu özgü suçlardan olup ancak kamu görevlisi tarafından işlenebilir. Kamu görevlisi kavramı geniş anlamında kullanılmaktadır yani: bir davada tanıklık yapan kişi dahi bir kamu hizmeti görüyor olması sebebiyle kamu görevlisi kapsamında değerlendirilecektir.

Ancak failin görevi kötüye kullanma suçu kapsamında cezalandırılabilmesi için üstlenmiş olduğu iş ile suça konu eylem arasında irtibat bulunmalıdır.

Görevi kötüye kullanma suçunun oluşması için failin menfaat elde etme veya kişi veya kurumları zarara uğratma gibi bir saikle hareket etmesi gerekmez genel kastın mevcut olması yeterlidir.

Ayrıca suçun oluşması için kasten gerçekleştirilen bir davranış veya ihmal yeterli olmaz; icrai veya ihmali davranışla gerçekleştirilen eylem sonucunda bir zarar meydana gelmelidir.

Görevi kötüye kullanma suçu şikayete bağlı suçlardan olmadığı için soruşturma savcılık tarafından re’sen başlatılır ve sürdürülür.

Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Cezası Nedir?

Suçun temel hali için öngörülen ceza altı aydan iki yıla kadar hapis cezasıdır.

Suçun ihmal veya gecikme suretiyle işlenmesi halinde öngörülen ceza üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıdır.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (Hagb)

Görevi kötüye kullanma suçu sonucunda hükmedilecek hapis cezası diğer şartların da varlığı halinde adli para cezasına çevrilebilir.

Ayrıca bu suç sebebiyle hükmedilen ceza hakkında erteleme veya HAGB (Hükmün açıklanmasının geri bırakılması) kararı verilmesi de mümkündür.

Görevi kötüye kullanma suçunu işleyen kişi hakkında ayrıca mensubu olduğu mesleğe ilişkin usullere göre disiplin soruşturması açılıp disiplin cezası verilmesi de mümkündür.

Kocaeli’de Görevi Kötüye Kullanma Suçu

Kocaeli ilinde bulunan avukatlık ofisimize gelerek KOCAELİ’de görevi kötüye kullanma suçu ve süreçleriyle ilgili bilgi alabilir, Ceza Hukuku alanında uzman, Kocaeli Ceza avukatı na danışabilirsiniz. Kocaeli/İzmit bölgesinde değilseniz, iletişim kısmında yer alan mail adresimiz ve telefon numaramız ile avukatlarımızla irtibata geçebilirsiniz.

Not: Sıkça okunan Ceza Hukuku sayfamızı ve TUTUKLULUĞUN DEVAMI KARARINA İTİRAZ başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Görevi Kötüye Kullanma Suçuna İlişkin Örnek Yargı Kararları

YARGITAY 15. CEZA DAİRESİ 2017/7867 E. 2019/9682 K. SAYILI KARARI:

Sanığın, Konya Barosuna kayıtlı avukat olarak görev yaptığı, sanığın katılanın hamili olduğu iki adet bonoyu tahsil amacıyla ve icra masrafları için 1000 TL para aldığı ancak bu bonolarla ilgili herhangi bir işlem yapmadığı, bonoları ve masrafı için aldığı parayı iade etmediği ve bu şekilde hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu işlediğinin iddia edildiği olayda; sanığın vekilliğini üstlendiği katılandan takibe koymak için iki adet bono ve masraflar adı altında 1000 TL para almasına rağmen üstlendiği işle ilgili hiç bir işlem yapmaması şeklinde gerçekleşen eyleminin TCK’nın 257. maddesi kapsamında görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yazılı şekilde sanığın beraatına hükmedilmesi kanuna aykırıdır.

YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ 2014/3134 E. 2016/4275 K. SAYILI KARARI:

Belediye Başkanı olan sanığın, bir suç işleme kararının icrası kapsamında 28/02/2008 ila 26/06/2008 ve 20/01/2009 ila 25/03/2009 tarihlerinde izinsiz ve mazeretsiz olarak göreve gelmeyen özel kalem müdürleri hakkında herhangi bir işlem yapmama şeklindeki eylemlerinin TCK’nın 257/2. maddesinde düzenlenen zincirleme ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğu gözetilmeden ve suç kastının nasıl yenilendiği, eylemlerin neden bağımsız suç olarak kabul edildiği denetime imkan verecek şekilde gerekçeleriyle gösterilip tartışılmadan aynı Kanunun 257/1. maddesi uyarınca iki ayrı icrai davranışla görevi kötüye kullanma suçundan hüküm kurulması kanuna aykırıdır.

Hakkında AGHukuk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir