ecrimisil nedir ecrimisil bedeli nedir

Ecrimisil Nedir? Ecrimisil Bedeli Nedir?

Ecrimisil Nedir? Ecrimisil Bedeli Nedir?

Ecrimisil bir taşınmazı kullanma hakkı ve yetkisi olmadığı halde kullanan kişinin hak sahibine ödemesi gereken bir çeşit tazminattır. Bu tazminat tarafların anlaşması suretiyle ödenebileceği gibi, tarafların uzlaşamaması durumunda dava yoluyla ileri sürülmesi gerekecektir.

YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2018/2813 K. 2019/416 T. 16.1.2019

“Gerek öğretide ve gerekse yargısal uygulamalarda ifade edildiği üzere ecrimisil, diğer bir deyişle haksız işgal tazminatı, zilyet olmayan malikin, malik olmayan kötüniyetli zilyetten isteyebileceği bir tazminat olup, 08.03.1950 tarih ve 22/4 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında; fuzuli işgalin tarafların karşılıklı birbirine uygun iradeleri ile kurduğu kira sözleşmesine benzetilemeyeceği, niteliği itibarı ile haksız bir eylem sayılması gerektiği, haksız işgal nedeniyle oluşan zararın tazmin edilmesi gerekeceği vurgulanmıştır. Ecrimisil, haksız işgal nedeniyle tazminat olarak nitelendirilen özel bir zarar giderim biçimi olması nedeniyle, en azı kira geliri karşılığı zarardır. Bu nedenle, haksız işgalden doğan normal kullanma sonucu eskime şeklinde oluşan olumlu zarar ve kullanmadan kaynaklanan olumlu zarar ile malik ya da zilyedin yoksun kaldığı fayda (olumsuz zarar) ecrimisilin kapsamını belirler. Haksız işgal, haksız eylem niteliğindedir (YHGK’nin 25.02.2004 gün ve 2004/1-120-96 Sayılı kararı).Öte yandan; ecrimisile hükmedilebilmesi için, taşınmazdan davacı tarafın ne şekilde ekonomik gelir elde ettiği hususunun ispatı zorunlu olmadığı gibi haksız olarak kullanılan taşınmazın ekonomik tahsis amacı itibariyle gelir getirmeye özgülenmemiş olması dahi sonuca etkili değildir.”

Ecrimisil Nasıl Hesaplanır?

Haksız işgal tazminatının hesaplanmasında bazı unsurlar göz önünde bulundurulur ve bu unsurlara göre mahkemece görevlendirilen bilirkişiler tarafından ecrimisil bedeli hesaplanır:

  • Mülk sahibinin uğradığı zarar,
  • Mülkün kullanımından sağlanan gelir,
  • Mülkün durumu,
  • Mülkün niteliği,
  • Mülkün işgal edilmemesi durumunda mülk sahibinin elde edebileceği gelir,
  • Mülkün rayiç bedeli.

Ecrimisil İhbarnamesi Nedir?

Ecrimisil ihbarnamesi kamu kurum veya kuruluşlarına ait taşınmazların hak sahibi olmayan kişiler tarafından işgal edilmesi üzerine yetkili idare tarafından düzenlenen bir idari işlemdir. Ecrimsil ihbarnamesinin iptali için idari yargıda dava açılması gerekebilir.

DANIŞTAY 10. DAİRESİ E. 2009/374 K. 2013/8792 T. 09.12.2013

“2886 sayılı Yasanın 75. maddesine göre, fuzuli şagilden ecrimisil istenebilmesi için Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların, gerçek veya tüzel kişiler tarafından herhangi bir hukuki ilişki olmaksızın işgal edilmiş olması gerekmektedir.

Uyuşmazlık konusu olayda, davacının, imar uygulaması öncesinde kendisine ait taşınmaz üzerinde inşa ettiği bina ve müştemilatın maliki olması karşısında, imar uygulaması sonrasında gerçekleştirilen parselasyon işlemiyle meydana gelen yeni hukuki duruma göre Hazine adına tescil edilen taşınmaz üzerinde kalan yapılardan dolayı 2886 sayılı Yasanın 75. maddesi hükmü kapsamında işgalci sayılmasına olanak bulunmadığından, fuzuli şagil kabul edilerek ecrimisil istenilmesinde hukuka uygunluk görülmemektedir.

Öte yandan, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesinde, bir yapının üzerinde bulunduğu yerin, malikinden başkalarına bırakılması suretiyle oluşturulan hisseli imar parselleri üzerindeki yapıların bedelleri, ilgili parsel sahiplerince, yapı sahibine ödenmediği veya aralarında bu yönde bir anlaşma yapılmadığı sürece eski sahiplerine yapı bedeli ödeninceye kadar kullanma imkanı sağlanmıştır. Anılan düzenleme ile yasakoyucu, imar parselinin yeni maliklerinin imar düzenlemesinden doğan haklarının kullanılabilmesini, parsel üzerindeki yapı bedelinin bu yapının sahibine ödenmesi koşulunun gerçekleştirilmesine bağlamıştır. Bu bağlamda, 3194 sayılı Yasanın 18. maddesi uyarınca yapı bedeli ödeninceye kadar davacının bu yapıları kullanma hakkı bulunduğundan, bu kullanımdan dolayı fuzuli şagil sayılması mümkün değildir.

Bu durumda, davacının fuzuli şagil olduğu kabul edilerek adına düzenlenen ecrimisil ihbarnamesinde hukuka uyarlık, davayı reddeden Bölge İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmadığından, mahkeme kararının kanun yararına bozulması gerekmektedir.”

Ecrimisil Geriye Dönük Kaç Yıl İstenebilir?

Yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre haksız işgal tazminatı taleplerinde zamanaşımı 5 yıldır. Yani geriye dönük olarak 5 yıllık ecrimisil bedelinin talep edilmesi mümkündür.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  Vesayet Nedir? İdari Vesayet Nedir?

Ecrimisil Ödeyen Kişi Hak Sahibi Olur Mu?

Ecrimisil bedeli yukarıda da açıkladığımız üzere bir tazminat niteliğindedir. Ecrimisil ödeyen kişinin taşınmaz üzerinde hak sahibi olması söz konusu olmaz. İşgalcinin geriye dönük olarak haksız işgal bedelini ödemesi bundan sonrası için taşınmazı kullanmaya devam etmesine haklı bir gerekçe olmaz.

Haksız İşgal Nedeniyle Doğabilecek Zararlar Nelerdir?

  • Taşınmazın haksız olarak kullanımı sebebiyle oluşan, taşınmazdaki yıpranma, eskime, eskime ve sair hasarlar,
  • Taşınmaz üzerinde kullanma ve tasarruf yetkisi bulunan malikin taşınmazdan kira geliri elde etmesinin ya da kullanmasının engellenmiş olması sebebiyle uğranılan zarar, 
  • Taşınmaz malikinin uğradığı diğer maddi zararlar.

Ecrimisil Davasını Kim Açabilir?

Ecrimisil davasını taşınmazı haksız olarak işgal edilen mülk sahibi açabilecektir. Haksız olarak işgalden söz edebilmek için taşınmazı kullanan kişinin yapmış olduğu kullanıma dayanak olarak herhangi bir hukuki sebebinin olmaması gerekir.

Ecrimisil Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Ecrimisil dava dilekçesi hazırlanması oldukça teknik bir husus olup kesinlikle konu hakkında yeterli bilgiye vakıf kişiler tarafından hazırlanması gerekmektedir. Özellikle işgalcinin taşınmazı kullanması konusunda herhangi bir hukuki dayanağı olmadığı konusu yeterli bir şekilde açıklanmaktadır.

Ecrimisil Davası Şartları Nelerdir?

Taşınmaz malikinin tazminat talep edebilmesi için; taşınmazın işgalci tarafından, taşınmaz malik ya da maliklerinin rızası aleyhine ve herhangi bir hukuki dayanak olmaksızın oturmak, üzerine yapı inşa etmek ve sair suretle iyiniyetli olmadan kullanılması sebebiyle zarara uğraması gerekmektedir. Ayrıca bu zarar ile haksız işgal arasında neden-sonuç(illiyet) bağının da mevcut olması gerekir.

Bunun haricinde genel olarak her hukuk davasında geçerli olan dava şartları ecrimisil davalarında da kontrol edilmelidir.

TMK – Madde 995- İyiniyetli olmayan zilyet, geri vermekle yükümlü olduğu şeyi haksız alıkoymuş olması yüzünden hak sahibine verdiği zararlar ve elde ettiği veya elde etmeyi ihmal eylediği ürünler karşılığında tazminat ödemek zorundadır.

İyiniyetli olmayan zilyet, yaptığı giderlerden ancak hak sahibi için de zorunlu olanların tazmin edilmesini isteyebilir.

İyiniyetli olmayan zilyet, şeyi kime geri vereceğini bilmediği sürece ancak kusuruyla verdiği zararlardan sorumlu olur.

Ecrimisil Davası Ne Kadar Sürer?

Ecri misil davaları Asliye Hukuk Mahkemelerinin görev alanına girmektedir. Ayrıca bu konuya ilişkin davalarda keşif yapılması söz konusu olacaktır. Dava konusu yerin mahiyeti, taraf sayısı, tarafların ileri sürdüğü vakıalar ve benzeri unsurlar dava süresini etkilemektedir.

Kocaeli’de Ecrimisil Davaları

Konuya ilişkin olarak hukuki destek almak için İzmit’te bulunan hukuk büromuza bizzat başvurabileceğiniz gibi iletişim numaramızdan da bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca konuya benzer olarak “Ecrimisil Davası Dilekçe Örneği” adlı yazımızı da buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

 

Hakkında AGHukuk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir