ecrimisil nedir ecrimisil bedeli nedir

Ecrimisil Davası Dilekçe Örneği *2023 Güncel

Ecrimisil Davası Dilekçe Örneği *2023 Güncel

Ecrimisil davalarının tamamında kullanılabilecek bir ecrimisil davası dilekçe örneği hazırlamak; her davanın kendi içinde farklı özellikleri olduğu için mümkün değildir. Ancak genel bir fikir vermesi açısından aşağıdaki dava dilekçesi örneği incelenebilir.

KOCAELİ NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                           : Ad, soyad, kimlik numarası, adres

DAVALI                           : Ad, soyad, kimlik numarası ya da adres

KONU                               : Hissedarı olduğum taşınmazların haksız işgali ve davalı tarafından yararlanmama engel olunması sebebiyle -fazlaya ilişkin haklarım saklı kalmak kaydıyla- şimdilik                                                           5.000-TL ecrimisil bedelinin belirsiz alacak davası olarak yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesi talebimdir.

HARCA ESAS DEĞER : 5.000 TL

AÇIKLAMALAR             :

Davalı ile ……………………………………………………….. sayılı taşınmaz üzerinde hisseli olarak malik bulunmaktayız. Söz konusu taşınmaz davalı ile ortak murisimiz olan ………….’dan bize…/…/……. tarihinde intikal etmiştir. Bu husus tapu kayıtları ve mirasçılık belgesi ile sabittir.

…/…/…… tarihinden bu yana davalı söz konusu taşınmazı bizzat kendisi  kullanmakta ve yararlanmakta olup benim yararlanmamı ve kullanmamı engellemiştir. Davalının bu kullanım ve yararlanmasına dayanak teşkil edecek hukuki bir sebep mevcut değildir. Fakat davalı  bu haksız işgaline ilişkin tarafıma herhangi bir ödeme yapmamıştır.

Davalıya taşınmazı tek başına kullanmasını sona erdirmesi ve kiraya verilip gelirinin paylaşılmasına müsade etmesi için gönderilen ihtarname …/…/…… tarihinde tebliğ edilmiştir. Ayrıca bir çok defa tanıklar huzurunda taşınmazı kullanmaya son vermesi yönündeki taleplerimi de davalıya bizzat iletmiş bulunmaktayım. Ancak davalı iyiniyet kurallarına aykırı bir şekilde hakkı olmadığını bilmesine rağmen taşınmazı kullanmaya ve yararlanmaya devam etmektedir.

Yukarıda açıkladığım sebeplere binaen dava tarihinden itibaren geriye dönük olarak 5 yıllık ecrimisil bedelinin tarafıma ödenmesi için işbu huzurdaki davayı açmış bulunmaktayım.

HUKUKİ SEBEPLER : TMK ve HMK

HUKUKİ DELİLLER  : Tapu kayıtları, mirasçılık belgesi, ihtarname, Tanık beyanları, Keşif, Bilirkişi incelemesi ve diğer her türlü yasal delil.

SONUÇ ve İSTEM       : Yukarıda açıkladığım sebeplere binaen;

 • Davamın kabulüne,
 • Fazlaya ilişkin haklarım saklı kalmak kaydıyla, şimdilik 5.000,00 TL ecrimisil alacağının (belirsiz alacak) dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline,
 • Yargılama giderlerinin davalı üzerine bırakılmasına karar verilmesini sayın mahkemenizden saygıyla arz ve talep ederim. 03/01/2022

DAVACI
Ad Soyad
İmza

NOT: Bu dilekçe metni örnek olarak hazırlanmış olup, dilekçede bahsedilmesi gereken hususlar her somut olaya göre farklılık göstermektedir.

Ecrimisil Davasında Taşınmazın Değerini Etkileyebilecek Şeyler Nelerdir?

Taşınmaz değerinin dolayısıyla ecrimisil bedelinin hesaplanmasında bazı unsurlar göz önünde bulundurulur ve bu unsurlara göre mahkemece görevlendirilen bilirkişiler tarafından ecrimisil bedeli hesaplanır:

 • Mülkün durumu,
 • Mülkün niteliği,
 • Mülkün işgal edilmemesi durumunda mülk sahibinin elde edebileceği gelir,
 • Mülkün rayiç bedeli,
 • İmar durumu,
 • Yüzölçümü,
 • Alt yapı hizmetlerinden yararlanıp yararlanmadığı,
 • Konumu,
 • Aynı yer ve mahalde bulunan emsal nitelikteki taşınmazlar için oluşmuş kira bedelleri veya ecrimisiller.

Tarım Arazilerinde Ecrimisil Nasıl Hesaplanır? Tarım Arazilerinde Ecrimisil Davası Açılır Mı?

Tarım arazileri de TMK anlamında taşınmaz mal olduğu için tarım arazilerinin haksız işgali sebebiyle ecrimisil davası açılabilir. Tarım arazilerinde ecrimisil bedeli hesaplanırken diğer unsurların haricinde tarım arazisinin verimliliği de bir faktör olarak değerlendirilir. Ayrıca işgalci tarafından tarım arazisinin verimliliğini düşürecek uygulamalar yapılmışsa bu husus da ecrimisil bedelini etkileyecektir.

Ecrimisil Davası Yargıtay Kararı

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 1990/3-155 K: 1990/301 T: 16.05.1990

“Taraflar arasındaki “Ecrimisil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; ÜSKÜDAR Asliye 4. Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 17.3.1988 gün ve 1987/516 – 1988/184 sayılı kararın incelenmesi davacılar vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin 11.4.1989 gün ve 1989/2741 – 3735 sayılı ilamı: (… Davacı, velayeti altındaki kızı ile birlikte 5/8 paya sahip olduğu biri Üsküdar’da, diğeri Kuzguncuk’ta olmak üzere iki apartman dairesinin davalının tasarrufu altında olduğundan söz ederek bu ecrimisil davasını açmış bulunmaktadır. Mahkemece ifadesine itibar edildiği anlaşılan Yücel Başaran’ın beyanına göre taraflar Kuzguncuk’taki dairenin davalıya, Üsküdar’daki dairenin de davacı tarafın tasarrufuna bırakıldığı konusunda anlaşmaya varmışlardır. Şahit sıfatı ile dinlenen Üsküdar’daki dairenin kiracısı Ahmet Yazgan ifadesinde daireyi davalıdan 1.8.1983 yılında kiraladığını ve kira parasını da davalının bildirdiği banka hesabına yatırmakta olduğunu söylemiştir. Bu durumda davacının Kuzguncuk’ta olup boş tutulduğu anlaşılan daire sebebi ile bir ecrimisil istemeğe hakkı yok ise de, kiraya verilerek gelir elde edilen Üsküdar’daki dairenin gelirinden diğer mirasçı kızı ile birlikte toplam payları oranında ecrimisil isteyebileceği kabul edilmelidir. Bu itibarla mahkemece davalı tarafından kiraya verilen taşınmazın ecrimisil istenen süre içinde geliri belirlenerek davacılar yararına payları oranında ecrimisile hükmedilmesi gerekirken maddi olayda yanılgıya düşülerek davanın reddine karar verilmesi yerinde görülmemiştir…) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir. Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, mahkeme kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle Davalı Nalan Davacılardan Kabilay’ın üvey kızı diğer davacı Ebru’nun da ana bir kardeşidir. Taraflar müşterek miras bırakanları annelerinin ölümünü takiben yaptıkları kullanmaya ilişkin taksimde dava konusu Üsküdar’daki taşınmazın kullanılma hakkının davalıya Kuzguncuk’ta bulunan ve halen boş durduğu anlaşılan taşınmazın da payı karşılığı davacı tarafa bırakılmasını kararlaştırmışladır. Kullanılma hakkı davacı tarafa bırakılan taşınmazın boş olduğu, bu yerde davalı tarafça davacının yararlanmasına engel olunmadığı belirlenmiştir. O halde yerel mahkemece davacıların açtığı ecrimisil istemine ilişkin davanın reddine dair yerel mahkemece verilen direnme kararı yerinde olup onanmalıdır.

SONUÇ: Davacılar vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile direnme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle ONANMASINA, 16.5.1990 gününde oybirliğiyle karar verildi.”

Ecrimisil Davası Dilekçe Örneği Konusuna İlişkin Sonuç

Konuya ilişkin hukuki danışmanlık almak için Kocaeli’de bulunan avukatlık büromuza başvurabilirsiniz. Ayrıca konuyla ilgili “Ecrimisil Nedir? Ecrimisil Bedeli Nedir?” adlı yazımızı buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Hakkında AGHukuk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir