Davadan Feragat Vazgecme Dilekce Ornegi

Davadan Feragat (Vazgeçme) Dilekçe Örneği *2023 Güncel

‌Davadan Feragat (Vazgeçme) Dilekçe Örneği *2023 Güncel

HMK’nın “Davaya Son Veren Taraf İşlemleri” başlıklı bölümü altında düzenlenen ve “davacının, talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesi” şeklinde tanımlanan bir işleme davadan feragat (vazgeçme) demekteyiz.

MADDE 307- (1) Feragat, davacının, talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesidir.

Davadan Feragat Nedir?

Yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı üzere davadan feragat işlemi yalnızca davacı tarafından yerine getirilebilecek bir işlemdir. Ayrıca davadan feragat edilebilmesi için dava konusunun davacının üzerinde tasarrufta bulunabileceği bir hakka ilişkin olması gerekir. Aynı sebeple davadan feragat yalnızca hukuk davalarında söz konusu olur; ceza davalarında davadan feragat şeklinde bir işlem söz konusu değildir. Ancak ceza davalarında da dava konusu suç takibi şikayete bağlı bir suç ise şikayetten vazgeçmek suretiyle dava veya soruşturmanın sona erdirilmesi mümkün olacaktır.

Davadan Nasıl Feragat Edilir?

Feragat, duruşma esnasında sözle yapılabileceği gibi mahkemeye yazılı olarak iletilerek de yapılabilir. Feragatin geçerli olması mahkemenin ya da davalının kabulüne tabi değildir. Kısmi feragat durumunda feragat edilen kısmın açık bir şekilde belirtilmesi gerekir. Ayrıca feragatin geçerli olması kesinlikle hiçbir kayıt ve şarta tabi tutulmamasına bağlıdır.

Feragat ve kabulün şekli
MADDE 309- (1) Feragat ve kabul, dilekçeyle veya yargılama sırasında sözlü olarak yapılır.
(2) Feragat ve kabulün hüküm ifade etmesi, karşı tarafın ve mahkemenin muvafakatine bağlı değildir.
(3) Kısmen feragat veya kabulde, feragat edilen veya kabul edilen kısmın, dilekçede yahut tutanakta açıkça gösterilmesi gerekir.
(4) Feragat ve kabul, kayıtsız ve şartsız olmalıdır.

Davadan Feragat Edildiğinde Sonuç Ne Olur?

Davacı davasından feragat ettiğinde davası reddedilir ve artık aynı konu sebebiyle aynı kişiye karşı bir daha dava açamayacaktır. Sonuçları geri alınamayacak bir işlem olduğu için davadan feragat üzerinde düşünülerek yapılması gereken bir işlemdir.

Feragat ve kabulün sonuçları
MADDE 311- (1) Feragat ve kabul, kesin hüküm gibi hukuki sonuç doğurur. İrade bozukluğu hâllerinde, feragat ve kabulün iptali istenebilir.

Davadan Feragat Edildiğinde Vekalet Ücreti Çıkar Mı?

HMK m.312’de yer alan düzenlemeye göre davadan feragat eden taraf sanki davayı kaybetmiş gibi yargılama giderlerini ve vekalet ücretini ödemek zorunda kalacaktır.

Feragat ve kabul hâlinde yargılama giderleri
MADDE 312- (1) Feragat veya kabul beyanında bulunan taraf, davada aleyhine hüküm verilmiş gibi yargılama giderlerini ödemeye mahkûm edilir. Feragat ve kabul, talep sonucunun sadece bir kısmına ilişkin ise yargılama giderlerine mahkûmiyet, ona göre belirlenir.

(2) Davalı, davanın açılmasına kendi hâl ve davranışıyla sebebiyet vermemiş ve yargılamanın ilk duruşmasında da davacının talep sonucunu kabul etmiş ise yargılama giderlerini ödemeye mahkûm edilmez.

Davadan Feragat Harca Tabi Midir?

Davadan feragat ayrı harca tabi değildir fakat icra takibinden feragat harca tabidir. Davacının ödeyeceği karar ve ilam harcı davadan feragat ettiği aşamaya göre hesaplanacaktır. Buna ilişkin düzenleme 492 sayılı Harçlar Kanunu’nda yer almaktadır.

Davadan feragat, davayı kabul veya sulh:
Madde 22 – Davadan feragat veya davayı kabul veya sulh, muhakemenin ilk celsesinde vuku bulursa, karar ve ilam harcının üçte biri, daha sonra olursa üçte ikisi alınır.

Hangi Aşamaya Kadar Davadan Feragat Edilebilir?

Feragat dava hakkında verilen hüküm kesinleşinceye kadar her aşamada yapılabilir.

Feragat ve kabulün zamanı
MADDE 310- (1) Feragat ve kabul, hüküm kesinleşinceye kadar her zaman yapılabilir.

(2) (Ek:22/7/2020-7251/29 md.) Feragat veya kabul, hükmün verilmesinden sonra yapılmışsa, taraflarca kanun yoluna başvurulmuş olsa dahi, dosya kanun yolu incelemesine gönderilmez ve ilk derece mahkemesi veya bölge adliye mahkemesince feragat veya kabul doğrultusunda ek karar verilir.

(3) (Ek:22/7/2020-7251/29 md.) Feragat veya kabul, dosyanın temyiz incelemesine gönderilmesinden sonra yapılmışsa, Yargıtay temyiz incelemesi yapmaksızın dosyayı feragat veya kabul hususunda ek karar verilmek üzere hükmü veren mahkemeye gönderir.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  Covid-19 Aşısı Hukuken Zorunlu Tutulabilir Mi?

Davadan Feragat Örnek Kararlar

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 2016/1084 K. 2017/248 T. 15.2.2017

“Öte yandan Hukuk Muhakemeleri Kanununun 309. maddesinde “ Feragat ve kabulün hüküm ifade etmesi, karşı tarafın ve mahkemenin muvafakatine bağlı değildir.” şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir. Bu durumda hizmet tespiti davalarında sosyal güvenlik hakkından vazgeçilemez ilkesi öne sürülerek feragatin sonuç doğurmayacağını belirtmek Hukuk Muhakemeleri Kanunun 309. maddesinin yanlış uygulanmasına sebep olacaktır. Hizmet tespiti davası da olsa feragatin muvafakate bağlı olmadığı ve sonuç doğurması gerektiği aşikârdır.

Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sırasında, hizmet tespiti davalarının amacının hizmetlerin karşılığı olan sosyal güvenlik haklarının korunması olduğu ve davadan feragat eden davacının sadece açtığı davadan değil, “sigortalı olduğunun tespitinden” yani sosyal güvenlik hakkından vazgeçmiş sayılacağı, davadan feragatin kesin hükmün hukuki sonuçlarını doğuracağından feragat halinde hakkın özünden vazgeçileceği, artık Anayasal hak ve yükümlülük olan sosyal güvenlik hakkının mahkemeler önünde ileri sürülme imkanının ortadan kalkacağı, bu nedenle somut olayda olduğu gibi hizmet tespiti davalarında feragatin sonuç doğurmamasının gerektiği belirtilmiş ise de, bu görüş Kurul çoğunluğu tarafından benimsenmemiştir.

Şu durumda, yukarıda belirtilen ilke ve maddi olgular dikkate alındığında, yerel mahkemenin davanın feragat nedeniyle reddine ilişkin kararı yerinde olup; usul ve yasaya uygun olan direnme kararının onanması gerekir.”

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi E. 2016/7106 K. 2016/9735 T. 04.04.2016

“Taraflar arasındaki uyuşmazlık Ankara 1. İş Mahkemesi’nin 2013/837 esas sayılı dosyası ile verilen kararın, bu dosya bakımından kesin hükmün sonuçlarını doğurup doğurmayacağı ve söz konusu dosyadaki davadan feragat beyanının geçerli olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 30. maddesi gereğince Sözleşme kurulurken esaslı yanılmaya düşen taraf, sözleşme ile bağlı olmaz. Anılan Kanun’un 31. maddesinde;”

1. Yanılan, kurulmasını istediği sözleşmeden başka bir sözleşme için iradesini açıklamışsa.
2. Yanılan, istediğinden başka bir konu için iradesini açıklamışsa.
3. Yanılan, sözleşme yapma iradesini, gerçekte sözleşme yapmak istediği kişiden başkasına açıklamışsa.
4. Yanılan, sözleşmeyi yaparken belirli nitelikleri olan bir kişiyi dikkate almasına karşın başka bir kişi için iradesini açıklamışsa.
5. Yanılan, gerçekte üstlenmek istediğinden önemli ölçüde fazla bir edim için veya gerçekte istediğinden önemli ölçüde az bir karşı edim için iradesini açıklamışsa.” esaslı yanılma kabul edilmiştir. 36. maddesinde ise ” Taraflardan biri, diğerinin aldatması sonucu bir sözleşme yapmışsa, yanılması esaslı olmasa bile, sözleşmeyle bağlı değildir.
Üçüncü bir kişinin aldatması sonucu bir sözleşme yapan taraf, sözleşmenin yapıldığı sırada karşı tarafın aldatmayı bilmesi veya bilecek durumda olması hâlinde, sözleşmeyle bağlı değildir.” düzenlemesine yer verilmiştir.
6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 311. maddesinde, feragatin kesin hüküm gibi hukuki sonuç doğurduğu ve İrade bozukluğu hâllerinde, feragatin iptalinin istenebileceği düzenlenmiştir.

Mahkemece kesin hüküm sebebi ile davanın reddine karar verilmiştir. Ancak yukarıda açıklanan kanuni düzenlemeler gereğince feragat eden, hata, hile yada ikrah nedeni ile feragatin iptalini talep edebilir. Davacı, feragatin hata, hile veya ikrah nedeni ile feshi için ayrı bir dava açmayıp da, feragatin geçersizliğini ileri sürerek feragat ettiği davayı yeniden açarsa, mahkeme ön sorun olarak feragatin hata, hile yada ikrah nedeniyle geçersiz olup olmadığını incelemekle yükümlüdür. İrade fesadı ileri sürülen her davanın kesin hüküm itirazı ile karşılaşılmadan görülebileceği açıktır. Anılan sebeplerle mahkemece öncelikle tarafların gösterdikleri tüm deliller toplanarak Hukuk Muhakemeleri Kanunu 164. maddesi gereğince, feragat beyanının iptali talebi, ön sorun olarak değerlendirilmeli ve oluşacak sonuç dairesinde bir karar verilmelidir. Eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. “

Davadan Feragat Dilekçe Örneği *2023 Güncel

KOCAELİ (  )ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DOSYA NO : 2022/……… E.

DAVACI :

VEKİLİ :

KONU : Davadan feragat beyanımızdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

Yukarıda esas numarası verilen dosya ile görülen tazminat davamızda, dava konusu iddia ve taleplerimizden, kayıtsız ve şartsız olarak feragat ediyoruz. Feragat beyanımız doğrultusunda karar verilmesini  talep ederiz.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda izah edilen sebeplere binaen davadan feragat beyanımız doğrultusunda karar verilmesini saygıyla talep ederiz. 12/03/2022

Davacı Vekili

Av.Galip ÖZDEMİR & Av.Adem ÇEÇEN

-Benzer konuda “Açılan Boşanma Davası İptal Edilir Mi?” adlı yazımızı buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Hakkında AGHukuk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir