bilirkisi raporuna itiraz

Bilirkişi Raporuna İtiraz *2023 Güncel

Bilirkişi Raporuna İtiraz *2023 Güncel

Hakimin, savcının, müfettişin veya benzeri görevlerdeki kişilerin görevlerinin tanımı dışında teknik bilgi ve beceri gerektiren durumlarda başvurulan, bilirkişi raporuna itiraz edilmesi önem arz etmektedir.  Özellikle dava aşamasında ve soruşturma aşamasında alınan bilirkişi raporları üzerinde duracağımız bu yazımızda bilirkişi raporunun hangi durumlarda alındığını bilmek faydalı olacaktır. Hukuk davalarında tarafların talebi ve hakimin uygun görmesi ile birlikte alanında uzman ve teknik bilgi gerektiren ve hakimin hukuk bilgisi ile bilebileceği durumda olmayan olaylar için inceleme yapılabilecektir.  Ceza davalarında hakimin veya heyetin gerekli görmesi halinde talep olmaksızın inceleme yapılabilecektir. Yine soruşturma aşamasında olayın aydınlatılması için gerekli olması halinde, cumhuriyet savcısı bilirkişi incelemesi yaptırabilecektir.

Bilirkişi veya bilirkişi heyetinin görevi, aydınlatılması gereken teknik durumları tarafsız bir şekilde açıklamak ve mahkemenin takdirine sunmaktır. Bilirkişi incelemesinde hukuki değerlendirme yapılamayacağı gibi hukuki değerlendirme için dosyanın hukuk bilirkişisine gönderilmesini de Yargıtay uygun görmemektedir. Zira teknik kısımlar açıklandıktan sonra konunun hukuki değerlendirmesini yapacak olan hakim veya savcılardır.

Bir çok davada ve soruşturmada bilirkişi raporunun yargılamaya yön verdiği görülmektedir. İşte bu yüzden bilirkişi raporları ilgililere tebliğ edilerek 2 hafta içerisinde bilirkişi raporuna itiraz veya beyan sunmaları için süre verilmektedir. (soruşturma aşamasında değişiklik olabilecektir.) Davanın seyrini etkileyecek olan bilirkişi raporunda eksik olan hususlar veya aleyhe olan hususlara ilişkin açıklama yapılarak ek rapor alınması veya rapor doğrultusunda karar verilmesi sağlanabilecektir. Bu nedenle raporlara ilişkin süresinde sunulan beyanlar davayı kaybetmenizi , kazanmanızı  veya eksikliklerin giderilmesini sağlayacağından önem arz etmektedir.

Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

KOCAELİ  ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO          : 2021/0000 E.

DAVACI               :

KONU                   : 05/06/2021 tarihli tarafımıza 07/07/2021 tarihinde tebliğ olan bilirkişi raporuna karşı beyanlarımızdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

Yukarıda esas numarası belirtilen dosya kapsamında görülmekte olan itirazın iptali konulu davada takip talebindeki alacakların hesaplanması için dosya bilirkişiye tevdii edilmiştir. Bilirkişi raporu tarafımıza 07/07/2021 tarihinde tebliğ olmuştur. Süresi içerisinde bilirkişi raporuna karşı beyanlarımızı sunmaktayız.

05/06/2021 tarihli bilirkişi raporunda kısaca (bu kısımda bilirkişi raporunda anlatılan hususlar kısaca özetlenecektir.)

Öncelikle bilirkişi raporunda yer alan ve aleyhimize olan hiç bir hususu kabul etmiyoruz. Raporda her ne kadar usule uygun bir ihtar ile hesaplar kat edilmediği için yalınızca takip tarihi itibariyle muaccel olan alacakların talep edilebileceği belirtilmişse de (bu kısımda örnek olarak başlangıç yapılan paragraf sonrası, bilirkişi raporunda aleyhinize olan ve düzeltilmesini istediğiniz veya eksik olan hususları belirtmeniz gerekmektedir. Eğer ki bilirkişi raporu tamamen lehinize ise bu durumda bilirkişi raporu doğrultusunda karar verilmesi için beyanda bulunabilirsiniz.)

Yukarıda açıklanan nedenlerle hükme esas alınması mümkün olmayan bilirkişi raporunda yer alan eksik ve hatalı değerlendirmenin giderilmesi için ek bilirkişi raporu alınması gerekmektedir. Sayın Mahkeme aksi kanaatte ise taleplerimiz doğrultusunda davamızın kabulüne karar verilmesi gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM   :  Yukarıda açıklanan ve mahkemece resen gözetilecek hususlar birlikte değerlendirilerek;

-Eksik ve hatalı inceleme sonucu oluşturulmuş bilirkişi raporu hükme esas alınamayacağından, itirazlarımız doğrultusunda ek bilirkişi raporu alınmasına;

-Sayın mahkeme aksi kanaatte ise taleplerimiz doğrultusunda davamızın kabulüne, karar verilmesini talep ederiz. 02/01/2022

Av.

Bilirkişi Raporuna İtiraz Eden Davacı Vekili

Bilirkişi Raporuna İtiraz Süresi

Rapora karşı itiraz veya beyan süresi, raporun tebliğinden itibaren başlamaktadır. Uyap sistemi üzerinden bilirkişi raporunun görünmesi sürenin başlaması için geçerli değildir. Bilirkişi raporuna itiraz süresi 2 haftadır. Sürenin son günü tatil gününe denk gelmesi halinde onu takip eden ilk mesai günü, itiraz için son gün olacaktır.

Bilirkişi Raporuna İtiraz Etmemenin Sonuçları

Raporda yer alan eksikliklerin veya hataların düzeltilerek doğru bir sonuca ulaşılabilmesi için bilirkişi raporuna süresi içerisinde itiraz edilmesi veya beyan sunulması çok önemlidir. Sürenin kaçırılması veya beyanın hiç sunulmaması durumunda aleyhinize olacak hususlar giderilmeye çalışılmayacak veya aleyhinize olan bir eksiklik ile sonuca gidilebilecektir. Süresine beyan sunulmaması durumunda bilirkişi raporunda yer alan hususlar kabul edilmiş sayılacaktır. Hak kaybına uğramamak için raporlara beyanları süresinde ve bir avukat desteği alarak sunmanızı tavsiye ederiz.

İş Mahkemesi Bilirkişi Raporuna İtiraz

KOCAELİ 3. İŞ MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO                 :

RAPORA İTİRAZ EDEN

DAVACI                         : (Ad, Soyad, T.C. Kimlik No., Adres)

VEKİLİ                          : Av.

DAVALI                        : (Ad, Soyad, Adres/Unvan)

KONU                          : ../…/…. Tarihinde tarafımıza tebliğ edilen bilirkişi raporuna ilişkin itirazlarımızın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR          :

Sayın Mahkemenin …/…/… tarihli celsesinde dinlenen tanık beyanlarında da belirtildiği üzere müvekkilimizin aylık ücreti …TL ‘dir. İşveren tarafından eksik sigorta primi yatırma maksadı ile ücret asgari ücret olarak gösterilmektedir. Fark ücret ise elden ödenmektedir. Bilirkişi raporunda ücret alacağına ilişki hesaplamalarda salt davalı taraf beyanları ile ücretin asgari ücret esas alınarak hesaplanması hatalıdır.

Emsal Yargıtay kararlarında da görüldüğü üzere bu şekilde eksik araştırma ile, asgari ücretin esas alınarak rapor alınması ve bu rapor esas alınarak hüküm kurulabilmesi mümkün değildir. Beyanlarımız doğrultusunda hesaplamalara yer verilmesi gerekmektedir.

Müvekkilimiz günde on saat çalışmış olup iki saat fazla çalışması bulunmaktadır. Bilirkişi tarafından bir saat yemek ve ihtiyaç vs sebepler için zaten indirim yapılmış olup hesaplama halihazırda günde bir saat fazla çalışma üzerinden yapılmıştır. İş Kanunu 41/2 “Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir” hükmü gereği her bir saat fazla çalışma için verilecek ücretin normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %50 yükseltilmesi suretiyle ödenmesi gerekmektedir.

Ayrıca müvekkil cumartesi günleri de çalışmakta olup hafta da 60 saat çalışması  bulunduğu tanık ifadeleri ve dosya kapsamından da sabittir. İş Kanunu uyarınca fazla çalışma haftalık 45 saati aşan çalışmalar olup bilirkişi tarafından yapılan eksik hesaplamanın hükme esas alınması mümkün değildir.

Sayın mahkemenin …/…./…. tarihli celsesinde dinlenen tanık beyanlarında da belirtildiği üzere işyerinde aylık ..-TL bedelinde yemek kartı ile …-TL bedelle ulaşım kartı desteği sağlanmaktadır. Bu ücretlerinde kıdem tazminat hesabında dikkate alınması gerekmektedir. Bilirkişi tarafından tazminata esas tutarda dikkate alınmaması hatalıdır.

Belirtilen sebeplerle ../…./… tarihli bilirkişi raporunun hükme esas alınması mümkün olmadığından  itirazlarımız yönünde  bilirkişiden ek rapor alınması gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM         :  Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle ücret ve buna bağlı yanlış hesaplanan diğer alacak kalemleri ne ilişkin itirazlarımız doğrultusunda bilirkişiden ek rapor alınmasını saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. 01/01/2022

Av.

Bilirkişi Raporuna İtiraz Eden Davacı Vekili

Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Yukarıda yer alan iki dilekçe örneğinde de görüldüğü üzere, mahkemeye hitaben yazılacak bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi önce raporda yer alan içerikle alakalı bilgi vermekle başlamaktadır. Tabi açıklama kısmına geçmeden önce tarafları ve dosya bilgilerini de eklemeyi unutmayın. Raporda anlatılanlarla ilgili kısa bir bilgi verdikten sonra, raporda aleyhinize olan veya eksik olduğunu düşündüğünüz hususları açık bir dil ile sıralayın. (Eğer ki rapor tamamen lehinize gelmişse bu durumda rapor doğrultusunda karar verilmesini talep etmeniz yeterli olacaktır.) Son olarak rapora yönelik itirazlarınız doğrultusunda ek rapor alınması ve eksikliklerin giderilmesi gerektiğini belirten bir paragraf ekledikten sonra imza ve tarih atarak itiraz dilekçenizi tamamlayabilirsiniz.

Ancak her somut olayın kendine has itiraz edilmesi gereken durumları olacaktır. Bu nedenle bir avukat desteği almanızı tavsiye ederiz. A&G Hukuk Bürosu olarak bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi konusunda da hizmet vermekteyiz.  İletişim kısmında yer alan bilgilerden avukatlarımız ile iletişime geçebilirsiniz.

Sıkça okunan Şufa Hakkı Nedir? Önalım Hakkı Nedir? başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Hakkında AGHukuk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir