6284 sayili kanun dilekce ornegi

6284 Sayılı Kanun Dilekçe Örneği

6284 Sayılı Kanun Dilekçe Örneği

6284 Sayılı Kanun “şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi” amacıyla çıkarılmıştır. Kanunun tam metnini buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz. Bu yazımızda mağdurların 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında sağlayabilecekleri koruma ve tedbirlere ilişkin bilgilendirmelere ve dilekçe örneğine yer vereceğiz.

6284 Sayılı Kanun Kimleri Koruma Kapsamına Almaktadır?

Kamuoyunda hatalı olarak bu kanunun sadece kadınları koruma altına aldığı bilgisi yaygınsa da kanun belirli durumlarda erkeklere yönelik tedbirler de öngörmektedir. Örnek olarak ısrarlı takip mağduru olan bir erkeğin de 6284 Sayılı Kanun kapsamında lehine tedbir kararı alması mümkündür.

6284 Sayılı Kanun Kapsamında Hangi Merciler Tedbir Kararı Vermeye Yetkilidir?

Kanun kapsamında iki merci tedbir kararı vermeye yetkili kılınmıştır:

Mülki Amirlerin Koruyucu Tedbirlere Karar Verme Yetkisi:

Mülkî amir tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları
MADDE 3 – (1) Bu Kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili olarak aşağıdaki tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere mülkî amir tarafından karar verilebilir:
a) Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanması.
b) Diğer kanunlar kapsamında yapılacak yardımlar saklı kalmak üzere, geçici maddi yardım yapılması.
c) Psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi.
ç) Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alınması.
d) Gerekli olması hâlinde, korunan kişinin çocukları varsa çalışma yaşamına katılımını desteklemek üzere dört ay, kişinin çalışması hâlinde ise iki aylık süre ile sınırlı olmak kaydıyla, on altı yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının yarısını geçmemek ve belgelendirilmek kaydıyla Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmak suretiyle kreş imkânının sağlanması.
(2) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde birinci fıkranın (a) ve (ç) bentlerinde yer alan tedbirler, ilgili kolluk amirlerince de alınabilir. Kolluk amiri evrakı en geç kararın alındığı tarihi takip eden ilk işgünü içinde mülkî amirin onayına sunar. Mülkî amir tarafından kırksekiz saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar.

Kanun metninde de belirtildiği gibi bu tedbirler sınırlı sayıda değildir, mülki amir maddede sayılanlara benzer koruyucu tedbirlere de karar verebilir.

Hakim Tarafından Önleyici ve Koruyucu Tedbirlere Karar Verme Yetkisi:

Hâkim tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları
MADDE 4 – (1) Bu Kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili olarak aşağıdaki koruyucu tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere hâkim tarafından karar verilebilir:
a) İşyerinin değiştirilmesi.
b) Kişinin evli olması hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi.
c) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunundaki şartların varlığı hâlinde ve korunan kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması.
ç) Korunan kişi bakımından hayatî tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması hâlinde ve ilgilinin aydınlatılmış rızasına dayalı olarak 27/12/2007 tarihli ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu hükümlerine göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi.

Hâkim tarafından verilecek önleyici tedbir kararları
MADDE 5 – (1) Şiddet uygulayanlarla ilgili olarak aşağıdaki önleyici tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere hâkim tarafından karar verilebilir:
a) Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması.
b) Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi.
c) Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması.
ç) Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması.
d) Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması.
e) Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi.
f) Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi.
g) Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi.
ğ) Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi.
h) Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanması.
ı) Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması.
(2) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan tedbirler, ilgili kolluk amirlerince de alınabilir. Kolluk amiri evrakı en geç kararın alındığı tarihi takip eden ilk işgünü içinde hâkimin onayına sunar. Hâkim tarafından yirmidört saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar.
(3) Bu Kanunda belirtilen tedbirlerle birlikte hâkim, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununda yer alan koruyucu ve destekleyici tedbirler ile 4721 sayılı Kanun hükümlerine göre velayet, kayyım, nafaka ve kişisel ilişki kurulması hususlarında karar vermeye yetkilidir.
(4) Şiddet uygulayan, aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan yahut katkıda bulunan kişi ise 4721 sayılı Kanun hükümlerine göre nafakaya hükmedilmemiş olması kaydıyla hâkim, şiddet mağdurunun yaşam düzeyini göz önünde bulundurarak talep edilmese dahi tedbir nafakasına hükmedebilir.

6284 Sayılı Kanun Dilekçe Örneği

KOCAELİ NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

Bu yazımız da ilginizi çekebilir:  Tutukluluğun Devamı Kararına İtiraz

“TEDBİR NAFAKASI TALEPLİDİR”

(Eğer tedbir nafakası talebiniz varsa)

TEDBİR TALEP EDEN                : (Kendi ad, soyad, kimlik numaranızı yazınız)

ADRES                                              : (Adresinizi yazınız, adresinizi vermek istemiyorsanız ŞÖNİM yazınız)

ALEYHİNE TEDBİR İSTENEN:  (aleyhine tedbir istenecek kişinin ad, soyad bilgilerini, varsaT.C. Kimlik Numarasını yazınız)

ADRES                                              : (aleyhine tedbir istenecek kişinin varsa adresini yazınız) 

KONU                                                : Davalının tarafıma uygulamış olduğu şiddet nedeni ile davalı aleyhine 6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN uyarınca ilgili tedbirlere karar verilmesi talebimdir.

AÇIKLAMALAR :

Bu kısımda aleyhine tedbir istenecek kişi ya da kişiler ile aranızdaki ilişki ya da tanışıklık durumu hakkında bilgiler vererek başlayabilirsiniz. Devamında davalı tarafından hangi eylemlerin, ne kadar süredir uygulandığını detaylı ve somut şekilde açıklamanız gerekmektedir. Bu noktada önemli olan iddiaların açık ve net şekilde tüm detaylarıyla mahkemeye açıklanması gerektiğidir. Örnek olarak size hakaret eden kocanızla alakalı yapacağınız talepte doğrudan hangi ifadeleri kullanarak hakaret ettiğini açıkça yazmanız gerekmektedir. Ayrıca davalının kişisel özelliklerine, alkol madde bağımlılığı vs. olup olmadığına ilişkin bilgileri de ekleyebilirsiniz. Her ne kadar kanun kapsamında bütün tedbirler için şart olmasa da şiddete maruz kaldığınızı gösteren delilllerden(belge, resim, video vs.) bu kısımda bahsedebilirsiniz.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıdaki açıklanan nedenlerden dolayı ; (Aşağıda yer alan örneklerden uygun olan bir ya da birkaçını ya da bunlara benzer diğer taleplerinizi aşağıya yazabilirsiniz)

  • Müşterek olarak yaşadığımız, ….. adresinde yer alan evden ve bulunduğum diğer iş, okul vb. yerlerden DERHAL UZAKLAŞTIRILMASINA,
  • Müşterek çocukla kişisel ilişkinin kaldırılmasına,
  • İşyerinin değiştirilmesine(Kamu için),
  • Davalının silahının müsadere edilmesine,
  • Davalının aynı zamanda evin ekonomik geçimini sağlatan kişi olması nedeniyle  TEBDİR NAFAKASINA HÜKMEDİLMESİNE,
  • Ayrıca sayın mahkemeniz tarafından gerekli görülen diğer tüm tedbirlerin alınmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

(Ad, Soyad, İmza, Tarih)

6284 Sayılı Kanun Kapsamında Hukuki Destek

Yazımız konusu 6284 sayılı Kanun kapsamında koruma altına alınmaya ihtiyacınız varsa konuyla alakalı hukuki destek almak için Kocaeli, İzmit’te yer alan hukuk büromuza başvurabilirsiniz. Ayrıca Zina Nedeniyle Boşanma ve Sonuçları adlı yazımızı da buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Hakkında AGHukuk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir